Selülit ve Çatlaklar


Çatlak Nedenleri ve Selülit İçin Bilgiler

Selülit Nedir

Bildiğiniz gibi yağ dokusu vücudun birçok bölgesinde değişen oran*larda bulunur. Öncelikli olarak organlar için koruyucu bir kılıf oluş*turur ve enerji deposu olarak işlev görür. Normal yiyecek alımınızı azalttığınızda; vücudunuz, otomatik olarak depolanmış yağ rezervini yakmaya başlar. Düşük kalori diyetlerinde birçok bölgede yağ atılırken selülit öbekleri olduğu yerde kalır.

Cildin altında bulunan yağ, kasları kaplayan yağdır. Harcayacağınızdan daha fazla kalori al*dığınızda; yağ birikme yapar ve bu yağlar ancak diyet ya da egzersiz yaptığınızda yok olur. Uyguladığınız diyet ya da egzersiz ne olursa olsun, kilo verdiğinizde vücut yağ oranınız düşer fakat ölçülebilir bir selülit oram düşüşü gözlenmez. Burtun nedeni selülite yol açan yağla*rın dermal tabakada hapsolması ve vücudun bu yağları yakıt olarak kullanmamasıdır. Diğer selülit tedavilerinin çoğunun temel sorunu; sadece cilt ve deri altında tabaka oluşturan bağdokulardaki yağları hedef almalarıdır. Bu yaklaşım işe yaramaz; çünkü dermal tabakada*ki yağ normal yağın yanıt verdiği tedavilere aynı şekilde yanıt ver*mez.

Derinin alt tabakasındaki yağ ne yazık ki her zaman yerinde kalacak*tır Ancak iyi haber, her gün uygulayacağınız birkaç basit adım ile on*ları görünmez kılabilirsiniz.

Cildin Katmanları

Stratum corneum (boynuzsu katman) cildin en üst tabakasıdır. Ölü ve ölmekte olan hücrelerin lipid (yağ) bir zar ile bir arada tutulmuş ha*linden meydana gelir. Bu hücreler atıldıkça epidermisin altında yeni hücreler meydana gelir ve üstlerinde ne var ne yoksa iterek ilerler. Stratum corneumun evinizin çatısı olduğunu düşünebilirsiniz. Tıpkı çevresel hasarlara karşı koruma sağlayan bir kılıf gibi.

Canlı epidermis cildin üst tabakasıdır, stratum corneum ile altında bulunan cilt tabakasını birbirine bağlar. Ölmekte olan hücrelerin ihti*va ettikleri su miktarı gitgide azaldıkça stratum corneuma doğru iler*ler. Bu durum güneş ışınları ve diğer çevresel stres gibi yaklaşmakta olan hasar için önemli bir savunma yöntemidir. Dermis vücudun yapı malzemesi olarak bilinen lifli materyaller ve di*ğer maddelerden oluşur. Bir bakıma vücudun geri kalan kısmını tem*sil eden daha küçük bir bölümü denebilir. Kan damarları, sinirler, bağdoku, bezler ve tüy folikülü gibi daha küçük organellerin birleşi*minden meydana gelir. Dermis cildinizin esasını oluşturur. Cilde es*nekliğini verir. Sağlıklı bir dermis sıkı bir cilt olarak sağlıksız bir der*mis ise; sarkma ve kırışıklık olarak kendisini gösterir. Dermis şunlar*dan oluşur:

Glycosaminoglycan (GAG) adı verilen maddeler; su tutma kabiliye*tini geniş ölçüde etkileyen yarı katı maddeler.
Kolajen ve elastin, dermisin iskeletini oluşturur. Dermisin kerpiç bir ev olduğunu düşünecek olursak; yapı malzemesini oluşturan çamur, kolajen ve elastin ise; bütünü bir arada tutan saplı lifler olarak düşü*nülebilir.

Kırışıklıkların direkt nedeni kolajen ve elastinin hasar görmesidir. Deri altı yağı dermis tabakasının altında sıkışıp kalan, yakıt olarak ya*kılamayan yağdır. Üzerinde bulunan dermis ve epidermis hasar gö*rür, zayıflarsa; bu yağlar kendini yüzeye doğru itecek ve görünür selülitleri meydana getireceklerdir.
Bağdoku tabakası vücut bileşenlerini birbirinden ayıran lifli mater*yaldir. Bir bifteği düşünecek olursak; bağdoku tabakası bifteğin yağı ile etini ayıran tabakadır.

Normal yağ fazla yediğinizde ortaya çıkar, egzersiz yaptığınızda ise; yakıt olarak yakılır. Selülite yol açmaz.
Kilo kaybı, esneme, güçlendirme egzersizleri ve aerobik vücudunuz için faydalı olduğu halde selüliti iyileştiremezler çünkü selülitin yaşa*dığı dermiş tabakasını değil sadece kas ve yağları hedef alırlar.

Selülit Nedenleri, Selülit Neden Olur

Selülit en çok hormonlar sebebiyle ortaya çıkar. Aslında erkeklerin selülitlerinin olmayışının temel nedeni de vücutlarında kadınlara oranla daha az östrojen hormonu bulunmasıdır. Diğer bir faktör de kalıtımdır. Eğer annenizde selülit var ise sizde de olma olasılığı yük*sektir. Bu hormonal ve kalıtımsal faktörler, bazı bölgelerdeki dermi*sin daha kolay zarar görmesine neden olur. Selülitli bölgelerdeki dermis altı yağ hücreleri deri yüzeyine daha yakındır çünkü dermis hasar görmüştür. Kadınlardaki dokular erkeklerdekilere göre daha az esnektir, bu da kadınların erkeklere göre yaş ve çevre etkileri ile neden daha çabuk hasar gördüklerini gösteren diğer bir etkendir. Bazı nedenlerden dolayı kadınların bacaklarında çok kolay çürüme*ler meydana gelir ve görünür kılcal damarlar çıkabilir. Bu da zayıf damarların varlığına işaret eder, bu durum da selülitin temel neden*lerinden birini oluşturur. Bu durumun nedeni hormonal veya kalı*tımsal olabilir.

Dermis bu hasara dayanmaya çalışırken su kaybeder ve güçsüzleşir. Sonuçta parçalandığında altında sessizce yatmakta olan dermis altı yağlar dikkat çekici bir biçimde yukarı doğru yol almaya başlar. Epi-dermis güçsüz ve susuz ise; incelir ve selülit yüzeyden görülebilir bir hal alır. Selülit ve çatlaklardan kurtulmak için yağları yakmaya değil dermis ve epidermisi onarmaya odaklanmamız gerekmektedir. Selülite ilişkin tanımlar ve nasıl tedavi edileceğine ilişkin öneriler yıl*lardır tartışmalara yol açmaktadır. Selülit daha çok kozmetik bir prob*lem olarak görülür ve aslında öyledir. Fakat selülit aynı zamanda da tıbbi bir durumdur.

Selülit tıbbi bir bozukluk olarak ifade edilebilir. Önce, gözle görül*meyecek kadar küçük değişimlerle başlar ve bu değişimler yüzeye yansımaz. Görünmeyen bu değişimler daha sonra kendilerini koz*metik problemler olarak su yüzüne çıkarır, biz de bunu genelde çu*kurlar olarak görürüz. Selülit sürekli ilerleyen bir durumdur. Çok küçük bir pürüz olarak başlayabilir ancak daha sonra hem özgüveni hem de vücut sağlığını derinden etkileyen büyük bir engele dönüşe*bilir.

İki Tür Vücut Dokusu

Vücudu geniş bir açıdan anlamaya başladığımda aslında iki tür doku olduğunun farkına vardım.
Hücreler. Sert deri hücreleri, mesela karaciğer hücreleri ile aynı de*ğildir. Sadece temel özellikleri aynıdır. Her hücrenin lipidler yani yağ*lardan ve lesitinden oluşan bir zarı ya da koruyucu duvarı vardır. Hücre duvarlarının içerisinde sitoplâzma adı verilen bir madde ve sitoplâzmanın içinde de hücre çekirdeği vardır. Çekirdek hücrenin kon*trol merkezidir, yani beynidir. Hem sitoplâzma hem de çekirdek bas*kın olarak sudan meydana gelir.
Kalp, beyin, kemikler ve epidermis hücrelerden meydana gelir.
Bağdoku. Bu dokuda çok sayıda hücre bulunur ve baskın olarak lif*li materyallerden meydana gelir. Birçok organı vücudun geri kalanı*na bağlar. Bağdoku vücudun yapı maddesini ihtiva eder (Glycosami-noglycan veya GAG’lar.)

Bu, kendi ağırlığının 1000 katı kadar su taşıyabilen su sever hyaluronic asit gibi materyallerden meydana gelen yarı katı bir maddedir. Hyaluronic asidin yapıtaşı glukosaminedir. Kolajen ve elastin bağdokuyu gergin tutar ve şeklini korumasını sağlar. Kolajen ve elastinin yapıtaşları ise; yiyeceklerden aldığımız amino asitlerdir. Damarlar, sinirler, tendonlar, kiriş dokular ve dermis bağdokudur.
Selüliti onarmak için vücudunuzdaki hücreleri ve bağdokuları besin*lerle takviye edip, su ile sağlıklı kalmalarını sağlayarak güçlendirme*li ve nemlendirmelisiniz.

Damarlar

Damarların besini dolaştırma kabiliyetlerini kaybetmeleri selülit olu*şumunun en önemli nedenlerindendir. Cilt vücudun en dış tabakası olduğuna göre besinlerin damar yolu ile tüm yolu geçerek en sonun*da cilde ulaşmaları gerekir. Damarlar kalbin bağdokuları oldukları için ciltteki dermisle aynı şekilde hasar görebilir ve aynı hasar verici sonuçları meydana getirir.

Hasar görmüş damarlar sağlıklı damarların ulaştıkları yerlere ulaşa*maz. Selüliti olan kadınlarda sıklıkla hasarlı kılcal damarlara, varis damarlarına rastlanır aynı zamanda çürüklere ve morluklara karşı savunmasızdır. Damarları güçlendiren ve bölgeye kan akışını artı*ran herhangi bir etken dermisi ve üstündeki cilt hücrelerini de güç*lendirecektir. Onarılmış damarlar, dermis ve epidermise yeniden ge*rekli besinleri ve suyu taşıyarak hücre duvarlarını ve bağdokuyu onarabilir.

Bu durum da çukurları ve varisli damarları azaltır.
Selülit durağan bir sorun değildir. Tedavi edilmediği takdirde kötüleşir. En iyi tedavi erken müdahaledir.

Meydana Çıkan Selülit

Basen bölgesi selülit birikimine karşı en dayanıksız bölgelerden biri*dir. Normal sağlıklı bir basene baktığınızda, yüzeydeki epidermis yu*muşaktır. Cilt sıkıdır çünkü dermis kalın ve hasar görmemiştir. Kolajen ve elastin demetleri güçlüdür. Kılcal damarlar dermisin en üst böl*gelerine kadar ulaşabilmekte ve besin ve arındırıcı sıvılar taşıyarak kan takviyesi yapmaktadır.

Normal basen dokusunun ultrason görüntüleri çok az atık su içeren kalın ve nemli dokuların varlığını gösterir. Mikroskop ile fibroblastların aktivitelerini görebiliriz. Bunlar, bağdoku içerisinde bulunan ve kolajen ve elastin üreten hücrelerdir. Fibroblastların bir elma ağacı ol*duğunu varsayarsak; kolajen ve elastinleri de elma olarak düşünebili*riz. Sağlıklı bir basende fibroblastlar aktif olarak dermis içerisindeki sıkılaştırıcı iskeletleri üretmektedir. Dermisteki yağ hücreleri şişmez ya da kümeler halinde bir yerde toplanmaz. Tamamen birbirlerinden ayrı ve belirli bir çap mesafede durabilirler. En önemlisi ciltte görünen selülit yağ birikintisine rastlanmaz.

Şimdi bunu sağlıksız bir basen ile kıyaslayalım. Damarlardaki hasarın sonucu cildin yüzeyinde hasar görmüş kılcal damarlar ya da örümce*ğe benzeyen varisler görebilirsiniz. Cildin en üst katmanı stratum corneum kuru ve sert dokuludur. Parçalanmakta olan nemsiz kalmış hücreler sebebiyle çatlamalar görebilirsiniz.

Cilt sıkı değildir ve cildin sıkılığını sağlama kabiliyetini kaybeden ha*sar görmüş bağdoku sebebiyle torbalar oluşmuştur. Sağlıksız basen*deki dermis altı yağlar şişmeye başlamıştır ve çevrelerinde lifli öbek*ler oluşmuştur. Sonuçta, kadınların tümünün ciltlerinde görmekten en rahatsız oldukları sorun selülit ortaya çıkmış olur. Dermisin ve epi*dermisin nemsiz kaldığı ve az beslendiği bölgeler dermis altında bu*lunan yağların yüzeye çıkmasını engelleyemeyecek kadar güçsüzdür. Bu geleneksel yöntemlerdeki kilo kaybının neden işe yaramadığının göstermektedir. Selülit bir “yağ” problemi değildir – bu “dermatolo-jik” ve “hücresel” bir problemdir. Bu sebeple kullanılan metodlar yağ hücreleri yerine komşu bağdoku ve cilt hücrelerinin değiştirilmesini hedeflemelidir

Selülit ve Normal Yağ Arasındaki Farklar Selülit

Sadece kadınları etkiler
iç bacak, dış bacak, basenler, diz içi, alt ve üst karın, kalça, but, üst kolların arkası, bilekler de gözlemlenir
Sıkıldığında çukur, tümsek ve pürüzlü bir görünüm alır
Cildin içindedir
Vücudun enerji kaynağı olarak kullanılamaz

Normal Yağ

Hem kadınları hem de erkekleri etkiler
Vücudun her yerinde gözlemlenebilir
Sıkıldığında görünümü pürüzsüzdür
Cildin altındadır
Vücut tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilir

Selülitin Kronolojisi

Selülitten ilk kez Avrupalı doktorlar tarafından on dokuzuncu yüzyı*la girilirken bahsedilmişti. Tıp literatüründe kulağa ilginç gelen bir çok isimle adlandırılmıştı; bunlardan bazıları mezenkimal hastalığı, selülitik dermo-hipodermoz ve panniculosis’tir. 1920’de Fransız bilim adamları Alquier ve Paviot durumu ilk kez ta*rif etti.

1966’da İspanyol dermatolog M. Bassas Grau selülit dokusunun etra*fında sıvı biriktiğini onayladı.
1972’de G.Muller ve F.Nurnberger adlı doktorlar, selülitin meydana geldiği yerde ayrıca elastin sayısında düşüş ve kolajen demetlerinde düzen farklılıkları olduğunu gözler önüne serdi.
1994’te italyan anatomi patologu ve moleküler biyolog Profesör Sergio Curi selülitle normal yağı karşılaştıran çalışmalar yürüterek selüliti farklı bir sendrom olarak ifade etmek suretiyle selülite bilimsel geçer*liliğini kazandırdı. Buna rağmen doktorların pek çoğu hala selülitle il*gili tedavilerinde; selülite normal yağ muamelesi yapmaktadır. Bu ne*denle de geçmişteki selülit tedavileri ya çok az etki göstermekte ya da hiç etki göstermemektedir

Selülit Dokusunun Nedenleri

Tüm yağ hücreleri septa ile -yani lifli şeritlerle- çevrilidir. Hücreler za*rar gördüğünde bu şeritler sertleşir ve katılaşır. Selülitin ilerlemesi ile güçsüzleşen dermis, yağ hücrelerini yerinde tutma kabiliyetini kaybeder. Güçsüzleşen dermis nedeni ile özgür hale gelen selülit hücreleri şişerek genleşir. Dermisin asıl görevi bağ doku üretmek olduğundan, genleşen bu yağı çevrelemek için daha fazla bağdoku üretir ve septu*mun daha da sertleşmesine neden olur.

Sertleşen septum yağ hücresinin etrafında genleşemeyecek kadar ka*tılaşmıştır. Yağ lifli materyalin yanlarından dışarı sızmaya başlar tıp*kı bir balonun kauçuk lastiklerle sıkıştırılması gibi. Bu nedenle de nor*mal yağ yumuşak ve pürüzsüzken selülit sert ve tümsekli bir dokuya sahiptir. Bu durum ne kadar ilerlemeye devam ederse septum o kadar sertleşir ve septumun çok daha katı olduğu ileri selülit seviyelerine ulaşılır.

Selülitin Temel Bileşenleri

Bozulmuş Kan Damarları
Hasar Görmüş Dermiş
Birikmiş “atık su”
Gittikçe yüzeye yaklaşan, şişmiş yağ hücreleri
İncelen epidermis

Çukurların Ortaya Çıkması

İki temel selülit tipi vardır: yumuşak ve sert

Yumuşak selülit alttaki doku üzerinde kolayca kayarak hareket eder ve geniş bölgeleri kaplar. Vücut hareketi ile sallanır ve sert selülite gö*re daha çok göze çarpar.
Sert selülit alttaki dokuya sıkı sıkıya bağlı kalın bir dokudur. Vücudu iyi durumda olan genç kadınlarda göze çarpar. Sert selülit genelde dokunmaya karşı duyarlıdır.

Selülitiniz Ne Kadar İleri Seviyede?

Dokularınızı başparmağınız ile işaret parmağınız arasında ya da avuç içleriniz arasında sıkıştırın. Eğer selülit var ise cilt engebeli bir hal alır. Daha ileri safhalarda engebeler herhangi bir kuvvet uygulamadan gö*rünür haldedir.

Selülit Aşamaları ve Selülit Hakkında Bilgiler

Selülitleriniz olduğu halde onları fark edemiyor olabilirsiniz. Selülitin ilk oluşumları sizin göremeyeceğiniz dermis tabakasında meydana gelir.

1. Aşama

Selülit oluşumundaki başlangıç hareketleri dermis tabakasında mey*dana geldikleri için görünür değildir. Dermisin kalite kaybı selülit oluşumunun ilk safhasını meydana getirir. Etkilenen bölgelerdeki da*marlar parçalanmaya başlar, bu durum da dermisteki kılcal damar ağlarının kaybıyla sonuçlanır. Kalite kaybı devam ettikçe, cilt ihtiyaç duyduğu besinlerin tümünü almaya devam edemez bu da dermis ve epidermisin daha da fazla bozulmasına neden olur. Su, hasar görmüş damarlardan dışarı sızmaya başlar ve atık su şeklinde dokular arasın*da birikir. Yağ hücreleri kendi büyüklüklerinin iki üç katma genleşir ve bir araya toplanmaya başlar. Bu aşamada epidermis hala sağlıklı*dır ve dermis de nispeten sağlığını korumaktadır. Selülite dair hala daha güçlü bir belirtiye rastlanmaz.

Atık su, 1.aşama selülitte de birikmeye başlar. Araştırma merkezimde akne, kırışıklık ve selülit gibi çeşitli rahatsızlıkları olan hastalarla çalışmaktayım. Tüm diğer şeylerin yanında hastalarıma tansiyon, eğik doku oranı, hücre içi ve hücreler arası su seviyesi gibi konularda da testler uygulamakta ve bu seviyeleri de kontrol etmekteyim. Bir hastanın henüz görünür olmasa da biyo-elektriksel özdirenç ana*lizi uygulayarak selüliti olup olmadığını söyleyebilirim. Bu analizde insanın vücudundan çok küçük bir elektrik akımı geçirilir. Akımın ne kadar engelsiz akıp gittiğine bağlı olarak ekipman bize akımın ne ka*darının atık su tarafından engellendiğini gösterir. Atık su miktarının fazla olduğunu gördüğümde selülit öncesi doku hasarının başlamış olduğu belli olur.

2. Aşama

İkinci aşamada dermişin kalite kaybı ileri boyuttadır. Bazı bölgelerde hala kan akımının varlığından söz edilebilirken komşu bazı bölgeler*de kan akım hızında yüksek oranda düşme gözlenir. Yağ hücreleri daha da çok şişmiştir ve aşırı güçsüz bir hal alan dermisten dışarı ve yu*karı doğru itilmeye başlar. Bu durum kan akımını da kötü yönde et*kiler çünkü şişkin yağ birikintileri damarları da sıkıştırmaya başla*mıştır. Bu da besinlerin cilde ulaşmasını engelleyerek cildin daha da güçsüzleşmesine neden olur. Bu tür bir doku yıkım döngüsü selülit oluşumunu hızlandırır.

Bu aşamada genel olarak vücutta amaçsızca turlayan atık su etki alan*daki alanlarda yüksek oranlarda birikim göstermeye başlamıştır. Yü*zeysel etkiler hala minimum seviyededir, “portakal kabuğu” görünü*mü daha hala sıkıştırma testi ile görünür bir hal almaktadır. Yine de cilt yüzeyindeki genel eşitsizlik ve şişkinlik dikkat çekmeye başlar. Selülitin gözleriniz önünden kaçmayı başararak tüm yönlerde sayısız dokuya yapılan saldırı ile vücudunuza nasıl yayıldığına tanık olabilir*siniz. Bu sebeple vücut sisteminize tamamen sağlık ve canlılık getire*cek bir ortam yaratmayı amaçlayan kapsamlı bir tedavi öneriyorum. Bu kapsamlı tedavide fiziksel bakımın yanı sıra, kişinin kendisine gösterdiği duygusal bakım da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca er*ken müdahale ve tedavinin de selüliti ne kadar büyük ölçüde engelle*diğini fark edeceksiniz. Eğer yeteri kadar erken davranabilirseniz ve cildinizi sıkı, genç kalması için gerekli besinlerle donattırsanız bir da*ha bu pürüzlerle karşılaşmak zorunda kalmayabilirsiniz.

Bu besinlerin iç organlara ve bağdokuya sağladığı, göremediğiniz an*cak hissedebildiğiniz yararlarından bahsetmeye gerek bile görmüyo*rum.

3. Aşama

Bu aşamada 2. aşamada görülen süreçlerin devamı söz konusudur. Damarların kalite kaybı cilt dokularının metabolizmasını etkilemeye başlar. Damarlardaki besin kaybı vücudun protein üretme ve kendini onarma kabiliyetini azaltır ve dermişin incelmesine sebep olur. Ciltte*ki yağ hücrelerinin çevresinde septum adı verilen sert birikintiler oluşmaya başlar. 3. aşamada cildi sıkıştırmasanız dahi portakal kabu*ğu görünümü meydana gelir ve selülitlerin dokusu sert ve engebeli bir hal alır.

4. Aşama

Selülitin bu son aşamasında dermis bölgesindeki çıkıntıları kolaylıkla görebilirsiniz: Yağ öbekleri sert protein katmanları ile çevrelenmiştir. Selülite maruz kalan bölgeleri çimdiklediğinizde sert nodüllere rastla*yabilirsiniz. Ciddi selülit genelde dördüncü aşamaya ulaşılıncaya ka*dar uzun yıllar ilerlemiş demektir. Bu aşamada, ciltte aşırı kalite kay*bı nedeniyle selülite eşlik eden, hem yüzey hem de deri altı katman*larındaki sıkılık kaybı da göze çarpar. Selülitin bu aşaması ağrılı ola*bilir özellikle uzun süre ayakta durulduğunda bacaklardaki su biriki*mi maksimum seviyeye ulaşır.

Selüliti ne kadar erken tedavi etmeye başlarsanız o kadar başarılı olursunuz. Ancak 4. aşamaya geldiğiniz halde tedaviye başlamamışsanız umutsuzluğa kapılmayın. Programım tüm selülit aşamalarını tedavi edilebilir çünkü asıl olarak vücudunuzda selülite yol açan ha*sarı tedavi ediyor olacağız

Çatlaklara İlişkin Biraz Bilgelik, Çatlak ve Selülit

Kitabın başlığı “Selülite Çözüm” olduğu halde genelde selülit ve çat*lakları beraber kullanırım. Bunun nedeni birçok benzer yönlerinin ol*masıdır. Çatlaklar da dermişte meydana gelen hasarlar sonucu ortaya çıkar. Ancak daha akut bir versiyonudur. Çatlaklar söz konusu oldu*ğunda hasar vücudun uzun bir süre boyunca gerilmiş bir bölümünde meydana gelir. Selülit ile çatlak arasındaki en önemli benzerlik her ikisinde de cilde şeklini veren ve esnek orta katman olan dermişte olu*şan zarardır.Uzun zaman boyunca gergin tutulmuş lastik bir şerit düşünün. Za*manla esnekliğini kaybeder ve güçsüzleşir. Aynı şey bağdokunuzda da meydana gelir. Bağdokunun bir kısmı hasar görerek kırılgan bir hale geldiğinde sivrilen ve esnekliğini kaybeden kısımları görünür hale gelir.

Büyüme, kilo dalgalanmaları, hamilelik ve çeşitli hastalıklar sonucu dermiş gerildiğinde çatlaklar meydana gelir. Bu olduğunda cilt esnek*liğini kaybeder ve bağ lifler parçalanır, yüzeyde dalgalı bir görüntü oluşur.

Sonuçta meydana gelen enflamasyon cilde rengini veren hücrelere ya*ni melanocytelere hasar verir. Cildin normal rengine göre çatlaklar önce pembe veya kırmızıdan koyu kahverengi izlere ve hatta daha sonra daha belirgin bir mora dönüşebilir. Bu renk, doku gerildikçe da*marların gördüğü zarardan kaynaklanıyor olabilir. Zaman geçtikçe izler düzleşir ve cildinizin normal renginden birkaç ton açık bir renge dönüşür.

Bu pigment eksikliği, zaman içerisinde; olgunlaşmış çatlak izlerine dönüşerek beyaz veya yarı saydam bir hal alır.

Selülit ve Çatlak Arasındaki Farklar

Selülit

Damarlarda meydana gelen hasarla başlayan karmaşık bir hastalık ya da sorun. Hormona! ya da kalıtımsal olabilir.
Kadınların %80-90’ını etkiler, erkeklerde nadiren rastlanır.
En çok basen, kalça, diz, üst kol ve karın bölgesinde rastlanır.
Herhangi bir kadında rastlanabilir.

Çatlak

Belirli bölgelerin gerilmesi ile meydana gelen akut bir hasar sonucu ortaya çıkar.
Ergenlik çağındaki kadınların %70’ini, genç erkeklerin %40’ını ve hamile kadınların %90’ını etkiler, (hamileliğin 6 ila 7. aylarında)
En çok kadınların karın, basen ve göğüs, erkeklerin koltukaltı bölgesinde rastlanır.
Aniden büyüme gösteren ergenlerde, devamlı ve ağır şekilde çalışan vücut geliştirmecilerde, yüzeysel ve vücuda tesir eden steroid kullanıcılarında, fazla kilo alıp veren insanlarda (hamilelik de dahil) ve tüberküloz gibi belirli hastalıkları olan kişilerde rastlanabilir.

Selülit’in Yarattığı Hasarı Onarmak

Selülit Bakımı ve Doğal Tedavisi

Yaşlanma ve hasarın sebeplerini açıklayan mevcut yüzlerce teorinin yanı sıra – toksinlerden serbest radikallere hatta enflamasyona kadar – su yüzüne çıkmamış daha birçok teori vardır. Uzmanlar bu sebepler üzerinde o kadar çok tartışır ki; ne yapacağınızı bilemeyecek kadar kafanız karışır. Önemli olan şey sebep değil sonuçtur. Yaşlanma ya da hasarın sebepleri ne olursa olsun sonuç aynıdır – dokularınızdaki su kaybı. Japonların bir deyimi vardır “problemi çözün, ayıbı değil”. Se*bebi ne olursa olsun, problem dokuların zayıflamasına ve selülit gibi kusurların ortaya çıkmasına neden olan su kaybıdır. Pürüzsüz, çukursuz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için bu hasarı onarmamız ve kaybedilen suyu yerine koymamız gerekir. Selülite karşı ilk savunma hattınız bağdokunuzdur. Bu bölümde tarif edece*ğim tedavi ve besinler tüm vücudunuzdaki bağdokuları onaracaktır. Selülitinize direkt olarak etki eden bağdokularınız, damarlarınız ve cildin dermis tabakasıdır.

1.Derece Selülit Kan Damarları

Selülit oluşumunun ilk aşaması damarlardaki kalite kaybıdır. Damar-lardaki kalite kaybı, selülite ait görünür izler ortaya çıkmadan uzun bir zaman önce meydana gelir. Damarlarınızın görevi vücudunuzda ihtiyaç duyan tüm dokulara besin, oksijen ve su taşımaktır. Kan olarak düşündüğümüz şeyin büyük çoğunluğunu su oluşturur; kan hücreleri ve besinler de bu karışıma dâhildir. Serbest radikal, enflamasyon ve diğer hasar kaynaklarından gelen saldırılar nedeniyle damarın bütünlüğü bozulur ve duvarlarında küçük delikler meydana gelir. Önce bu delikler kan hücrelerinin dışarı çıkmasına olanak tanı*mayacak kadar küçüktür ancak suyun dışarı çıkmasına izin verir. Bu su, cilt hücreleri ve dermis de dahil olmak üzere tüm vücudunuzdaki hücreleriniz ve bağdokunuza taşınan sudur. Damarlarınızdan dışarı sızan su çaresizce kendisine ulaşılmasını bekleyen dokulara asla ulaş*maz. Bu su atık su olarak hiçbir fayda sağlamadan vücudunuzun çe*şitli bölmelerinde dolanmaya devam eder, bu bölgelerin şişmesine ve sizin de şişkinlik hissetmenize neden olur. Sonuç olarak; damarlarda meydana gelen hasar, damar fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Her gün meydana gelen hasarın şiddeti artarak devam ettikçe damar*lar açlıktan ölmek üzere olan derinize besin ve oksijen taşıma konu*sunda gitgide daha yetersiz bir hale gelir.

Kitapta daha önce vücudunuzu otomatik olarak işleyen bir fabrikayla kıyaslamıştım. Örnekteki fabrika, ortaya çıkabilecek her türlü proble*min onarılmasına programlanmıştı. Vücudumuzun ideal haline den-geleşim (homeostasis) adı verilir.

Vücudun dengeleşim (homeostasis) hali, vücudun her parçasının ve onu meydana getiren her sistemin maksimum kapasitede düzenli bir şekilde çalışması demektir. Herhangi bir şey hizadan çıktığında vücut otomatik olarak burayı düzeltmek için işe koyulur. Mesela insan vü*cudunun ideal ısısı 36,5 derecedir. Vücut ısımız 36,5 derece olduğun*da dengede dururuz. Vücut ısısı bu derecenin üzerine çıktığında se*rinlemek için terleyerek dengeyi sağlar. Sistemimizde ter üretmeye yetecek kadar su olduğu sürece dengeleşimde kalabiliriz. Bağdoku parçalandığında vücut gayri ihtiyari bir şeylerin hizadan çıktığının farkına varır – artık dengeleşimde olmadığımızı anlar. He*men düzenden çıkan dokuyu tamir etmek ve bu bölgeyi yeniden ya*pılandırmak için bileşenlerini kullanarak harekete geçer. Vücudumuz gereksinim duyduğu parçaları bulduğu sürece doku yenileme konu*sunda uzmandır. Ne yazık ki, her zaman durum bu şekilde gelişmez ve sonucu da önlenebilir hastalıklar, olgunluk öncesi yaşlanma ve çu*kurlu cilt yüzeyidir.

1. Bölümde bağdokunun vücudun yapı maddesi olan glukosamin veya diğer adıyla GAG’lardan meydana geldiğinden bahsetmiştim. Bağdokunuzu onarmak için vücudunuza bu yapı maddesinin bileşe*nini yani glukosamin temin etmeniz gerekir. Ayrıca damarlarınızı sıkı tutan ve şekillerim korumalarına olanak tanıyan kolajen ve elastin için yapıtaşları amino asitleri de vücuda sağlamak gerekir. Bunun yanı sıra vücudunuzda amino asitleri işlevsel hale getirerek kolajen ve elastin oluşumuna sevk eden vitamin ve eser minerallerini de al*manız gereklidir. Son olarak damarları yeniden nemlendirmesi ve atık suyu kendisine yeniden çekebilmesi için vücuda gerekli besinle*ri de sağlamanız gerekir – örneğin temel yağ asitleri. Öğünlerinize bu besinleri de dâhil etmek başta kulağa karmaşık gelebilir ama as*lında çok basittir.

Canlı Bir Cilt İçin Gerekli Besinler, Selülit Tedavi Yöntemleri

Bir hastam (adını vermeden ona Emily diyeceğim) bacağındaki kıl*cal damar problemi için bana geldi. Otuzlu yaşların sonundaydı. Güney Kaliforniya’da büyümüş ve burada aktif bir hayat yaşamış, yirmili yaşlarında plaj voleybolu oynamıştı. Evlendikten ve oğlu dünyaya geldikten sonra profesyonel olarak voleybol oynamayı bı*rakmış ancak arkadaşları ile düzenli olarak oynamaya devam etmiş*ti. Birkaç yıl önce üst bacaklarında kılcal damarların görünür hale geldiğini fark etmeye başlamıştı. Bacaklarını göstermekten çekinir olmuştu, uzun pantolonla voleybol oynamaktansa voleybol oyna*mayı bırakmıştı. Sonunda bu konuyla ilgili bir şeyler yapılması ge*rektiğine karar vermişti.

Emily bana her geldiğinde damarın kapanarak vücuda geri kabul edilmesini sağlayacak tuzlu su enjeksiyonu yapıyordum. Hasar gör*müş damarlarla uğraşırken daha çok kozmetik fayda sağlamaya yara*yan bu yöntem, bir süreliğine onun da durumdan memnun kalması*nı sağladı. Hatta arkadaşları ile tekrar voleybol oynamaya başladı. Ba*cağında ne zaman yeni damarlar çıksa yok edilmeleri için bana geli*yordu. Bu tedavinin eksik yönü, problemin temeline inememesi, do*layısıyla nedeni ortadan kaldıramadığı için yeni kılcal damar proble*minin oluşumuna engel olamamasıydı. Emily kısa bir süre sonra yeni damarların sürekli ortaya çıkmasından yoruldu ve en kötü kısmı da yeniden ortaya çıkma sıklığının artmasıydı. Gittikçe artan aralıklarla gelmesi bile Emily’nin bacaklarını kusursuz hale getirmeye yeterli ol*mayabilirdi. İlk olarak yeniden plaja gitmeyi kesti. Bitmek bilmeyen bu sorun yüzünden Emily fazlasıyla mutsuz olmuştu. Emily için uzun soluklu ve etraflı bir çözüm önermek istedim. Kendi*me şunu sordum; Emily’nin vücudunda damarların kalite kayıplarım önleyerek, kılcal damar oluşumuna engel olacak bir ortamı nasıl yara*tabilirdim. Damarların neden meydana geldiğini sorguladım. Cevap açıktı: Bağdoku, kolajen ve elastin – tıpkı ciltteki dermis gibi. En iyi çözüm Emily’i damarlarının kendi kendilerine daha güçlü hale gelmeleri için gerekli tüm besinleri alacağı bir diyete sokmaktı. Da*marların bu üç bileşenlerinin yapıtaşlarım sağlayabilirsem yeniden yapılanabileceklerini ve güçlü kalacaklarını biliyordum. Uygun besin*lerle kılcal damarların ölmeyeceği ve kılcal damar görünümünün olu*şumunun ortadan kalkacağı açıktı. Bu geleneksel olmayan bir tedavi metoduydu ve eğer Emily şans verirse sonuçlar karşısında çok heye*canlanacağını biliyordum.

Vücut bir ağaç gibidir. Yeterli miktarda su ve güneş ışığı almazsa za*yıflar. Bir asalak ile karşılaştığında ne kadar ilaç kullanırsanız kulla*nın ağaç ölecektir. Ancak ağaca ihtiyacı olan tüm besinleri verdiğiniz*de hastalıktan (ilaçların yardımı olmadan) kendi kendine kurtulacak ölçüde sağlıklı olur. Öyle olmasa bile ağaç yeteri kadar sağlıklı ise ilaçlar hastalığı ortadan kaldırmakta daha etkili şekilde çalışabilir.

1. Adım. Yapı Maddesi

Ne yazık ki vücudumuz için gerekli besinleri yiyeceklerden elde et*mek her zaman kolay olmaz. Bildiğiniz gibi bağdoku vücudun yapı maddesi yani GAG’lardan meydana gelir. Bu da chondroitin, dermatan ve en yaygın olarak da hyaluronic asit içerir. Bu maddeleri mey*dana getirmek için vücudunuz glukosamin adı verilen besini dönüştürür. Vücudunuz glukosamin üretir ama tüm bağdokunuzu yeniden sağlığına kavuşturacak miktarda değil.
Vücudumuzun yeni ve sağlıklı dermis dokusu meydana getirebilme*si için bu yararlı besin ile dışarıdan takviye edilmesi gerekir. Glukosa*min yiyeceklerde hazır bulunmadığı için Emily’e gıda takviyelerin*den kullanmasını önerdim. Günlük 1000 ile 2000 mg arası bir doz, vü*cuttaki bağdokunuzun GAG’lar ile güçlendirilmesi için yeterlidir. Bağdokunun yapıtaşı glukosaminden dönüştürülen GAG’lardan biri olan hyaluronic asit ayrıca dokularınıza su çekme özelliğine sahiptir. Öncelikli olarak eklemlerde, gözlerde ve en çok da deride bulunur. Cildinizin doğal nemlendiricisidir. Bu maddenin kendi ağırlığının bin katı suyu çekme gücü vardır. Bağdokunuzu yeteri kadar nemli ve maksimum sağlık ve canlılık düzeyinde tutmak önemlidir. Yaşlandık*ça vücutlarımız bu olağanüstü maddeden azalan miktarlarda üretme*ye başlar, bu durum ağrılı eklemler ve kırışık bir cilde sahip olmamı*za neden olur. Hyaluronic asidin yapıtaşı olan glukosamini beslenme*nize ekleyerek vücudunuzun içeriden ve dışarıdan suyla donatılmış ve nemli olmasını sağlarsınız.

2. Adım. Amino Asitler, Selülit Çözümleri

Emily’nin beslenmesinin ayrıca damarlarındaki kolajen ve elastin üre*timini sağlamak için amino asitlerle de desteklemesi gerekiyordu. Genelde vücudumuz amino asit ihtiyacını kendi amino asit havuzun*dan veya protein bakımından yeterli beslenme ile karşılar. Protein içe*ren yiyecekler tükettiğimizde vücudumuz proteinleri çeşitli amino asitler halinde parçalar. Daha sonra bu amino asitleri emerek vücu*dun ihtiyaçlarına göre sırayla ihtiyaç duyulan bölümlere göre yeni*den yapılandırır. Yirmi amino asit arasından sadece on bir tanesi vü*cudumuz tarafmdan üretilebilir. Ama vücut tüm yirmi amino asit ol*madan tam olarak işlev gösteremez, bu sebeple geri kalan dokuz ami*no asidin yiyecek maddelerinden alınması çok önemlidir. Bu nedenle Emily’nin kaslarını, bağdokusunu ve özellikle kolajen ve elastini kuv*vetlendirmesi için gerekli olan vücudumuzun üretemediği temel amino asitler olarak adlandırılan dokuz amino asitten aldığından emin ol*mak istiyordum.

Vücudunuzun ihtiyacı olan tüm amino asitleri etten alabileceğinizi duymuş olabilirsiniz. Hem evet hem de hayır. Etteki amino asitler -hayvanlarda kolajen ve elastine dönüşmüş halde bulunmaktadır. Vü*cudunuzun hayvandan aldığı kolajen ve elastini kullanılabilir hale ge*tirmek için önce tekrar amino aside çevirmesi gerekir. Bu besinlere da*ha direkt ulaşabileceğiniz yiyecekler fasulye, tam tahıllar, yemişler, çekirdekler, sebze ve favorim olan goji meyvesi de dâhil olmak üzere meyvelerdir. Bu bitkisel yiyecekler yeterli miktarda yenerek kalori ih*tiyacınızı karşıladıklarında vücuda yeterli miktarda temel yağ asidi sağlayabilir. Vücudunuzun kullanmasının daha kolay olduğu amino asitler içerir.

Emily bitkisel yiyecekler ve tofu gibi zengin protein içerikli besinlerle beslendiği bir diyete sadık kalarak kırmızı et yerine omega 3 yönün*de zengin balık ve (derisi ayıklanmış) beyaz etli kümes hayvanları ile beslendi.

3. Adım. Temel Yağ Asitler!

Emily’nin bağdokusunu onarmaya yarayacak başarılı bir diyet ayrıca damarlarına yemden su alabilmek için su çeken maddeler de içerme*liydi. Bağdoku için su çeken maddelerin başında keten tohumu ve ce*viz gibi çeşitli yemiş ve çekirdekler ile soğuk su balıklarında bulunan temel yağ asitleri (EFA’lar) gelir. Temel yağ asitleri diğer bir mucize besindir. Bu kitap boyunca birçok kez duyacağınız üzere sağlık için faydalarla doludur. Ancak ne yazık ki vücudunuz fazlasıyla ihtiyaç duyulan bu asitleri kendi başına üretemez, bu sebeple temel yağ asit*lerini yiyecek kaynakları ve gıda takviyelerinden elde etmeniz gere*kir. Emily’e günde iki adet 1000 mg balık yağı EFA gıda takviyesi al*masını önerdim, (vejetaryenler için buna alternatif olarak 1000 mg ke*ten tohumu gıda takviyesi ile 100-300 mg mikro yosundan elde edilen DHA gıda takviyesi almalarını öneririm.) EFA gıda takviyeleri almanın yanı sıra Emily’e beslenmesindeki kırmızı et ve margarin içeren hidrojenize yağlar gibi doymuş “kötü” yağları, balık, canola (kolza) yağı ve zeytinyağı gibi ” iyi” doymamış yağlar ile değiştirmesini önerdim. Kendisini bu yağları abartısız mik*tarlarda tüketmesi konusunda uyardım, – iyi yağ da olsalar – fazla tü*ketmek kilo almaya neden olabilirdi.

4. Adım B Vitaminleri ve Eser Mineraller

Ayrıca glukosamine, amino asit ve EFA’ları harekete geçirerek yeni ve sağlıklı bağdokular elde edebilmek için belirli besinlere daha ihtiyacı*mız vardır. Bunları fabrikanın çarklarındaki yağlar olarak düşünebi*lirsiniz. Bunlar vitamin ve manganez, magnezyum, bakır ve çinko gi*bi eser minerallerdir.

Günlük olarak en az B vitamin komplekslerinin günlük değerinin (GM) yüzde yüzünü karşılayacak bir multivitamin/multimineral kompleksi seçmenizi öneririm. Bu tür bir kompleks en pahalı vitamin*lerden biri olduğu için çoğu üreticinin içeriğe eklemekten kaçındığı biyotini de içermelidir.

Ayrıca günlük kullanımın en az yüzde 100’ü oranında eser minerali de içeren bir multivitamin/multimineral kompleksi seçmenizi öneri*rim. Günlük değer hükümetimizce belirlenmiş bir zorunluluktur an*cak vücutlarımızın belli ihtiyaçlar durumunda bu değerden fazlasına ihtiyacı olduğu fark edilmektedir. Bu nedenle birçok durumda GM’den daha fazla oranlarda tüketim yapmanız uygun olacaktır.

Magnezyum veya kalsiyum gibi minerallerden yüzde 100 GM içere*cek bir multivitamin/multimineral bulmak oldukça zordur çünkü bu mineraller oldukça fazla yer kapladıkları için yapılacak haplar yutulamayacak kadar büyük boyutta olabilir. Bu minerallerin bazıları için ancak çok yüksek oranlar verimli olabilir.
Ayrıca silikon, bor, vanadyum, nikel ve kalay gibi eser mineralleri için belirlenmiş bir GM oranı yoktur, bu nedenle bu ultra-eser mineralle*rini de içeren bir multivitamin / multimineral faydalı olacaktır.

Emily’nin diyetini tamamen değiştirmesi ve zor bulunan yiyecekleri tüketmeye başlaması yerine tüm bu vitamin ve mineralleri günlük bir gıda takviyesi tableti ile almaşım önerdim. Aslında tüm bu malzeme*leri antioksidan ve anti enflamatuvarlarla birlikte Murad® Glukosa-mine ve Amino Acid Complex Gıda Takviyesi ve Murad® Wet Süit Gıda Takviyesi’ne ekledim. Emily ilk başta biraz şüpheci yaklaştı. “Vitaminler kılcal damar problemimi tedavi mi edecek?” diye sordu. Ondan bir şans vermesini rica ettim ve eğer beş hafta içerisinde sonuç*lardan memnun kalmazsa tekrar tuzlu su zerk etme işlemine geri dö*nebileceğimizi söyledim. “Şu an çok umutsuzum, kaybedecek neyim var ki?” diyerek denemeye karar verdi.

Sadece üç hafta sonra sonuçlara hayret ederek beni aradı. Kılcal da*marları gözle görülür şekilde yok olmaktaydı. Beş hafta sonra tekrar arayarak neredeyse hepsinin gözden kaybolduğunu söyledi. Üstelik dahası da vardı.
Vücudu sıkılaşmıştı – sadece basenleri değil her yeri. Yıllar önce kur*tulmaya çalışmaktan vazgeçtiği poposunda bulunan küçük selülitli bölge gözle görülür şekilde kaybolmuştu. En iyisi ise voleybol sahası*na geri dönmüştü. Oynarken yıllardır olduğundan daha enerji dolu hissettiğini söylüyordu.

2.Derece Selülit: Dermis

Selülitin ilk aşaması olan damarlardaki kalite kaybı her zaman gözle görünür kılcal damarlara yol açmadığı için birçok kadın, durumu Emily kadar erken fark ederek tedaviye başlamaz ve durum sonunda dermiste kalite kaybı seviyesine ulaşır. Dermis damarlarınızdan taze su ve besin sağlayamamaya başladığında kuru ve kırılgan bir hal alır ve canlılığını kaybetmeye başlar. Güçsüz kalan dermis ise; güneş ışı*ğı, sigara dumanı ve her gün maruz kaldığımız sayısız hasara karşı sa*vunmasız hale gelir. Dermis ve içindeki kolajen ve elastin demetleri parçalanır ve dermis altı yağ hücrelerinin bağdoku içerisindeki yuka*rı doğru hareketine müsaade eder. Bu noktada selülit parmaklarınız la sıktığınızda görülür haldedir ve etkilenen bölgeye parmaklarınızla dokunduğunuzda selülitin varlığı fark edilir.

Endişelenmeyin – bunun iyi bir tarafı da var. Dermisiniz tıpkı da*marlarınız gibi -bağdokudan oluşur.
Damarlarınızı onarmak için ih*tiyaç duyduğunuz tüm besinler selülitin görünür hal almasını engel*lemek adına dermisi onarmakta da etkilidir. Dermis savunma diyeti o açıdan çok yönlüdür. Kırışıklıklar da kolajen ve elastinde kalite kaybının sonucu olarak ortaya çıkar. Glukosamin, amino asit, temel yağ asitleri, B vitaminleri ve eser mineraller bakımından zengin gıda takviyeleri alarak ve bu tür yiyecekler tüketerek kolajen ve elastin liflerinizi savunursunuz ve bu durum kırışıklıklarınızın da azalma*sını sağlar.

Vücuda maksimum cilt sağlığı için gerekli olan tüm besinleri sağla*makla bağdoku yıkımının tüm etkilerinin onarılacağını biliyordum. Ancak kanıt istiyordum.

Çalışmamızdaki deneklerin normal beslenmelerine devam etmeleri*ni istedik. Bazıları reçete ettiğim gıda takviyelerini kullandılar ve ba*zıları kullanmadılar.

Deney çift-kör bir çalışmaydı. Yani ne denekler ne de araştırmacılar kimin takviyelerden aldığını bilmiyorlardı. Bunun amacı araştırma*cıların görmek istediklerim görme ya da gördüklerini sanma riskini ortadan kaldırmaktı. Çalışmanın başlangıcında ve beş hafta sonra deneklerin kırışıklık ölçümleri yapıldı. Gıda takviyelerini alan de*neklerin kırışıklıklarında beş haftada yüzde 34 iyileşme görüldü.

3.Derece Selülit Görünen Cildiniz

Cildinizin en üst tabakası olan epidermis, selülit ve çatlaklara karşı savunmadaki sınır hattınızdır. Selülit dermişten itildiğinde sadece sıkılınca görülebilir haldedir. Epidermis hasar görmüş ve güçsüz ise selülit her zaman görülebilir bir hal alır. Bildiğiniz gibi cildinizin bu katmanı hücrelerden meydana gelir. Vücudumuzun bu parçasım sa*vunmak için bu bölgeye sağlıklı hücrelerin ihtiyaç duyacağı her tür*lü besini sağlamamız gerekir.
Daha önce de bahsettiğim gibi hücreler hasara maruz kaldığında du*varları parçalanır ve su dışarı sızar. Güçsüzleşmelerine ve etkisiz bir hal almalarına neden olur. Sonuç olarak bu durum yüzeyde kuru ve sert bir cilde neden olur. Güçsüzleşmiş bu hücreler altlarında görün*mez halde duran yağları daha fazla tutmaya dayanamaz. Dermiş ta*bakasını delerek yukarı doğru çıkan dermis-altı-yağlar epidermise yakın hale gelir ve burada görünür selülit haline gelir. Bunu önle*mek, cildi yumuşak ve esnek tutmak için hasar görmüş hücrelerin kaybettiği besinlerin yerine konulması gerekir.

Lesitin ve Lipitler

Parçalanan hücre duvarları lesitin ve lipitlerden meydana gelir. Lesitin birçok yiyecekte bulunur, özellikle de yumurta sarısı ve soyada. Hücreleri kuvvetlendirmek için en iyi lipit kaynağı yine dermişe su*yu çeken temel yağ asitleridir. Bunun yanı sıra bu EFA’lar sadece hücre duvarlarınızı yeniden yapılandırmaz aynı zamanda kaybedi*len suyun da hücreye geri çekilmesini sağlar. Lesitin ve EFA’lar yö*nünden zengin bir beslenme biçimi hücrelerinizi nemlendirmek ve böylece tüm vücudunuzdaki organları savunmak ve güçlendirmek adına harikalar yaratacaktır. Bu şekilde korunan hücreler için selülit diye bir şeyden söz edilemez. Çok fazla su kaybetmedikleri varsayı-lırsa bu hücreler ele avuca sığmayan yağ hücrelerinin bulunmaları gerektiği yerde yani cildin altında tutulmasını sağlar. Temel yağ asit*lerinin yanı sıra beslenmenize Lesitin bakımından zengin ürünleri de eklemenizi tavsiye ediyorum.

Besinlerin yiyeceklerden alınması her zaman daha çok tercih edilir. Ancak düzenli olarak tofu, yumurta vs yemiyorsanız her gün soya lesitini veya onun yapıtaşları olan choline ya da phosphatidycholine içeren gıda takviyeleri almanız faydalı olacaktır, işinize yarayacak miktar günde yaklaşık 2000 ila 4000 mg.’dır. – bir yemek kaşığı do*lusu soya lesitin granülü veya bir yumurtaya denk miktarda.

Bilinen En Yaygın Lesitin Kaynakları

Soyalı yiyecekler (mesela tofu)
Soya Lesitin granülleri
Yumurta
Ispanak
Kıvırcık salata
Karnabahar
Fıstık ve fıstık ezmesi
Elma
Portakal
Patates

Ne yazık ki birçoğumuz gerekli besinlerden hücrelerimizin sağlığını koruyacak miktarda tüketmeyiz ve bu sebeple fazla miktarda hücre suyu kaybederiz. Hücre içi su kaybını selülit dışında birçok şekilde hissedebiliriz.
Diyelim ki bol bol su içmemize rağmen kendimizi hala susamış hisse*diyoruz. Burada bize nemsiz kaldığının mesajını gönderen hücreleri*miz devreye giriyor demektir. Hücreleri su içerek beslemeye çalışabi*liriz ancak bu ancak duvarları bütünlüklerini kaybetmemişse ve su iç*lerinden – yani içimizden – geçip gitmeyi başaramayacaksa mümkün olabilir.

Su prensibi tüm vücudunuzun sağlığını tanımlamaya yönelik unsur*lardan meydana gelir. Susuz kalmış hücreler suya doygun olanlara kı*yasla işlerini daha az verimle yapar. Karaciğerimiz, beynimiz, kalbi*miz, akciğerlerimiz ve diğer tüm organlar maksimum su seviyesinde olmadıkları sürece en verimli şekilde çalışamaz. Eğer hücreleriniz böyle bir durumdaysa hastalık ya da enfeksiyon riskinde iyileşme su*ya doygun hücrelerle donatılmış olduğunuz duruma göre daha zor gerçekleşir. Nemsiz kalmış beyin hücreleri maksimum verimlilikte ça*lışmaz bu sebeple zihinsel anlamda yorulmanız çok daha kolay olur. Cildiniz daha kuru ve çatlak olur. Daha az enerjiye sahipsinizdir ve yiyecekleri daha zor yararlı hale gelecek şekilde sindirirsiniz. Hücre*sel susuz kalma durumunun sonuçlarına selülit gelişimi de dâhil ol*mak üzere daha birçok kalite kaybı durumunu ekleyebiliriz. Buradan yola çıkarak vücudunuzu nemlendirici besinlerle donatmanın ne ka*dar önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Su Kaybının Zayıflatıcı Etkileri

Hafta sonları Santa Monica Dağları’nda oğlum ve kızlarımla yürüyüş yapmaya bayılıyorum. Yıllardan beri yürüyüş yaparım ve kondisyo*num gayet iyidir. Ancak zaman içerisinde daha erken nefessiz kalma*ya başladığımı fark ettim. Daha önceleri kolaylıkla yürüyebildiğim mesafeleri daha çok yorularak tamamlayabilmeye başladım. Geçmiş*te ihtiyaç duyduğumdan daha fazla suya ihtiyaç duymaya başladım.

Yürüyüşe kavruluyormuş gibi devam ediyordum. Su içmek çok kısa bir süreliğine susuzluğumu yatıştırıyor ancak dakikalar içinde tekrar biraz daha su içme ihtiyacı hissediyordum.

Vücudumun suyu bir zamanlar yaptığı kadar etkili kullanamadığının farkındaydım. Bu yüzden vücudumdaki dokuları nemlendirmek için bilinçli şekilde daha fazla yumurta, soya, balık ve yemiş gibi yiyecek*ler tüketmeye başladım.

Beslenme düzenime bu besin trafolarından yeteri miktarda ekleyeme-me riskine karşı her sabah lesitin ve EFA gıda takviyesi aldım. Birkaç haftada yürüyüşlerimde çok daha canlı hissetmeye başladım. Çok kı*sa bir süre sonra yanımda şişeyle su taşıma ihtiyacı hissetmemeye başladım, artık susama hissi yürüyüş boyunca rahatsızlık vermemeye başladı. Los Liones adı verilen zirvedeki bitiş çizgisine ulaştığımda bi*le hala kendimi enerjik hissediyordum. Zirve enfes bir boğazı ve ar*dında serilmiş uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu’nu kapsayan nefes kesici bir manzaraya sahiptir. Böyle güzel bir anı çocuklarımla paylaş*mak kadar gençleştirici çok az şey vardır. Bu uğruna yaşamak isteye*ceğim türden deneyimlerden biridir kesinlikle.

Bu nemlendirme diyeti ile vücut hücrelerime canlılık kazandırdım. Organlarım, sinir sistemim, kalp ve damar sistemim ve diğer her böl*geme uzman tarafından ayar yapılmış oldu. Günlük beslenmenize kı*sa liste halindeki bu ürünleri ekleyerek basit bir adım atmakla başlar*sanız selülit ve çatlaklarınızda şok edici bir iyileşme görmekle kalma*yacak aynı zamanda vücudunuzun yenilendiğini hissedeceksiniz. Hem daha iyi çalışıyor olacak hem de dokunduğunuzda daha sıkı ol*duğunu hissedeceksiniz. Sadece doğru yiyecekleri yiyerek bu madde*lerin hepsinden yeterli miktarda aldığınızdan emin olamayacağınız için hastalarıma her zaman yanında gıda takviyeleri de almalarını öneririm. Bu maddelerden yüzde yüz GM’nin üzerinde tüketmek si*ze hiçbir zarar vermeyecektir. Bu besinleri tek tek de alabilirsiniz ya da bunların hepsini birden içeren Murad Glukosamine ve Amino Acid Complex Gıda Takviyesi ve Murad Wet Suit Gıda Takviyesi kullanabilirsiniz

Selülit Tedavisi ve Selüliti Önlemek

Öncelikle selülite yol açan hücre ve bağdokunuza verilen hasarı önle*yebilirsiniz. İçsel ya da çevresel kaynaklı hasarın dokularımıza verdi*ği en yıkıcı zararlardan biri serbest radikal oluşumudur. Serbest radi*kaller, vücudunuzda hasar zincir reaksiyonu oluşturan saldırgan hüc*relerdir. Hasarlar vücuda güneş ışığı ve kirlilik gibi birçok şekilde saldırabilir. Aslında vücudun nefes almak gibi doğal işleyişindeki birçok fonksiyonun yan ürünü serbest radikaldir. Selülit oluşumuna neden olan hasarı engellemek istiyorsak serbest radikalleri etkisiz hale getir*memiz gerekir.

Serbest Radikal Hasarına Yol Açan Kaynaklarından Bazıları

Güneşten gelen UV radyasyonu Kirlilik
Sigara dumanı Stres / depresyon Uykusuz kalmak Ağır egzersiz Yetersiz beslenme
Hatta soluma gibi günlük fonksiyonlar bile serbest radikal oluşumu*na neden olabilir.

Serbest Radikaller: Yaşlanmaya neden olan etmenler

Vücudumuzdaki tüm moleküller dönen elektronlarla çevrilidir. Bir molekülün istikrarlı kalabilmesi için çift elektron sayısına sahip olma*sı gerekir. Bir tek tamamlanmamış çift bile, molekülün tamamen den*gesiz olmasına yol açabilir. Serbest radikaller vücudunuzdaki hasar*lar nedeniyle elektronlarını kaybetmiş moleküllerdir. İç ve dış stres vücudumuza saldırdığında ilk atakta bulundukları yer hücrelerimizin dış bölgesidir – hücre duvarları. Bu güçler hücre duvarındaki bir moleküle saldırdıklarında sonuç bu molekülün elektronlarından biri*nin parçalanmasıdır. Böylelikle elektron çiftlerinden biri eksik hale gelir ve delice eşini aramaya koyulur. Bunu yapma yöntemi tüm kom*şularına çarpmak ve onlara zarar vermek, en sonunda onlardan biri*nin elektronunu çalarak sakinleşmektir.

Bu yıkım sürecinde kendisine saldırılan ve orijinal elektron tarafından hasar gören her bir komşu molekül kendi saldırılarım düzenlemeye başlar ve hasarın orman yangını gibi büyümesine neden olur. Bu ya*yılmacı hasara oksidatif stres adı verilir. Kontrolsüz bırakıldıklarında büyüyen bu kızgın ve yarım molekül öbekleri hem görünür hem de görünmeyen yaşlanmaya kırışıklıklardan beyin körelmesine (atrofi) ve hatta kansere kadar birçok soruna yol açabilir. İlk olarak saldırıya uğrayan ve tüm bu kargaşayı yaratan molekül serbest radikaldir ve hasara uğramış her molekül kendi yıkımını yayarak bir serbest radi*kal haline gelir. Elektron kaybına istikrar kaybetmeden maruz kalabi*len tek molekül antioksidan molekülüdür.

Resmin içindekiler yukarıdan aşağıya: Sağlıklı molekül – Hasara uğ*rayarak serbest radikale dönüşür – Daha fazla serbest radikal meyda*na getirir.

Antioksidanların oksidatif stresi durdurmak gibi kendilerine has bir özellikleri vardır. Bu yüzden selülit oluşumunun engellenmesinde önemli bileşenlerdir.

Antioksidanlar: Gençlik Pınarı

Antioksidanlar sağlık dünyasında özel bir konu başlığı olma özellik*lerini yıllardır sürdürmektedir. Tüm vücudunuzun sağlığı için anti-oksidanların faydaları ve önemleri hakkında birçok şey duymuşsu*nuzdur. Ancak bu yaşlanmaya ve hastalığa karşı etkili savaşçıların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını bilmiyorsunuzdur. Antioksidanlar doğada bulunan ve vücudu hasara karşı koruyan çok çeşitli maddelerdir.

Her bir antioksidan kendi yöntemi ile çalışır ve her birinin kendine has güçlü tarafları vardır. Her antioksidamn vücutta en etkili olduğu belirli bölgeler vardır. Mesela gingko biloba en iyi beyinde etki göste*rirken, coenzyme Q10 en çok kalpte etki gösterir. Vitamin ve mineral*ler olmak üzere birçok formda bulunabilir. Bazıları vücut tarafından üretilirken diğerleri yiyecek ve gıda takviyelerinden elde edilebilir. Özel infüzyon teknikleri ile C vitamini gibi bazı antioksidanlar yüzey*sel olarak cilde uygulandıklarında çok etkili olabilir. Tümünün ortak özelliği – onları antioksidan yapan karakteristik özel*likleri – serbest radikalleri etkisiz hale getirip; oksidatif stresin yayıl*masını engellemekteki benzersiz kabiliyetleridir. Antioksidanlar tek elektronlarla elde edilir.

Sisteminizde dolanarak elektronları ihtiyacı olan serbest radikallere ulaştırırlar. Şefkatle yeniden yapılandırılan serbest radikaller tekrar tam hale gelebilmek için komşularına saldıra*rak elektronlarını çalmak zorunda kalmaz.
Vücut serbest radikalleri ve onları savunmasız bırakacak antioksidanları doğal olarak üretir. Bu yolla oksidatif stresi kontrol altında tutar. Ancak dış etkenlerden dolayı serbest radikal miktarı arttığında vücu*dumuz bununla başa çıkmaya yetecek miktarda antioksidan ürete*mez. Selüliti dengede tutma savaşı sistemimizdeki serbest radikalle*rin sayısının artması ile suya düşer. Dengeyi yeniden sağlamak için gıda veya takviye formundaki antioksidanları dışarıdan almamız ge*rekir. Antioksidanların cildin derindeki katmanlarına kadar nüfuz et*mesini sağlayan bilimsel gelişmeler, serbest radikal savaşçılarının kremler ile cilt tarafından kolayca emilmesini sağlamıştır. Bu şekilde cildimizde ilk tehlike belirtisi görüldüğünde kullanılmak üzere koru*ma rezervi oluşturulmuş olur.

Hazırda Bulunan Antioksidan Kaynakları:

C vitamini: Turunçgiller, goji meyvesi
E vitamini: Buğday ekmekleri, kepek, yemişler
A vitamini: (Beta-carotene) havuç, portakal; diğer sarı meyveler ve
sebzeler
Polyphenol: Yeşil çay, kırmızı ve mor üzümler, nar

Yiyecek ve gıda takviyelerinde sayısız antioksidanın varlığından söz edilebilir. Hepsini bir arada almanız gerekmez, ancak vücudunuza yeterli miktarı sağladığınızdan emin olmalısınız. Her biri vücudun farklı bir bölgesinde etkili olan çok çeşitli antioksidan vardır. Vücudu*nuzu her zaman tüm zamanların en etkili anti aging mucizeleri ile do*natılmış tutmak en büyük amacınız olmalıdır. En iyi kaynak çiğ mey*ve ve sebzelerdir. 5. bölümde koruyucu ve iyileştirici antioksidanlar içeren birçok yiyecekten meydana gelmiş selülit diyetimi okuyacaksı*nız. Şimdilik sadece favorim olan ve selülite yol açan serbest radikal hasarını ortadan kaldıran birkaç tanesi üzerinde detaya ineceğim.

Nar: Hayatın Sembolü

Daha önce de söylediğim gibi ilaçlardan önce besinler kullanılırdı. Bi*linen en eski ilaçlardan biri olan nar, antik zamanlarda birçok hastalı*ğın tedavisinde kullanılmıştır. Antik Mısır papirüslerinden nardan bahsedilir ve Antik Yunan’da ise narı anti enflamatuvar ve öksürük engellemekte; damar sertliği, astım ve bağırsak rahatsızlıklarında önermişlerdir.

Nar aynı zamanda kolektif dünya görüşümüzü şekillendiren sanat, edebiyat ve folklora da fazlaca konu olmuştur. Cezanne ve Dali’nin çalışmalarında, İncil’de ve Yunan mitolojisinde sıklıkla nara rastlarız. Nar genelde hayat ve doğurganlığı sembolize eder. Narın sağlığa ve uzun yaşama olağan üstü faydası vardır.

Doğadaki en potansiyel polifenol kaynağıdır, polifenoller özellikle ciltte işlev gösteren antioksidan familyasıdır. Narda bol miktarda bu*lunan ellagic asit en önemli polifenoldür. Bugüne kadar incelenmiş antioksidanlar arasında yaşlanmaya karşı en etkin yeteneklere sahip olanı polifenoldür ve Northwestern Üniversitesi ile VVisconsin ve North Dakota Üniversiteleri’nde yapılan çalışmalar nar özü ve ellagic asidin kansere karşı güçlü savaşçılar olduklarını ortaya çıkarmıştır. Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi’nde (Journal of Agriculture and Food Chemistry) yayımlanan çalışmaya göre nar suyunda, yeşil çay ve kır*mızı şarapta bulunan antioksidan etkinin üç katı mevcuttur. 1972 yılında tıp dalındaki çalışmalarıma başladığımdan beri antiok-sidanların cildi onarma ve koruma kabiliyetleri üzerinde çalışmakta*yım. Narda bulunan ellagic asit antioksidan cephaneliğimize en son eklenenlerdendir. Bağımsız bir çalışma ile nar özünün güneş koru*ma ürünlerinin SPF (koruma faktörü) etkisini %20 ve nar özünü dâ*hili olarak güneş kremi kullanmadan önce almanın da SPF etkisini %25 artırdığını kanıtlamayı başardım. Bu da güneşin neden olduğu serbest radikal ve enflamasyona karşı daha az kimyasal ve daha çok antioksidan kullanarak aynı ölçüde koruma sağlayabileceğimiz an*lamına geliyor. Aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda oldukça etkili olduğu için narı güneş bakım serisindeki ürünlerimin tümüne ekledim. Çalışmamın sonuçları karşısında o ka*dar etkilenmiştim ki, saf nar özünden oluşan bir gıda takviyesi ya*rattım.

Ciltteki inanılmaz antioksidan etkisi ile ellagic asit, serbest radikal ha*sarı ile meydana gelen selülitlere karşı savaşta önemli bir müttefiktir. Bu meyvenin ellagic asit içeriği bakımından faydalarını elde edebil*mek için direkt kaynağa ulaşmanız gerekiyor. Nar ve nar suyu vücu*dunuzu korumanın lezzetli yoludur.

C Vitamini ve Üzüm Çekirdeği Özü

Ciltteki (ve aynı konuda tüm vücuttaki) olağanüstü antioksidan etki*lerinin yanı sıra üzüm çekirdeği özü ve C vitamini; kolajenaz ve elastaz olarak bilinen ve bağdokudaki kolajen ve elastini parçalayan mad*deleri ortadan kaldırır. Yani direkt olarak sarkmış, kırışık ve selülitli bir cilde yol açan hasara engel olan antioksidanlar bunlardır. Bu anti-oksidanlar iki yönlü bir savaş içerisindedir – biri serbest radikallere, diğeri bağdoku parçalanmasına karşı.

Goji Meyvesi: Doğanın Selülit Suikastçıları

Tibet ve İç Moğolistan’da bulunan goji meyvesi çukurları yok etmek*te oldukça etkilidir. Şüphesiz gezegendeki besin yönünden en yoğun meyvedir; içeriğindeki besleyici maddeler listesine bakıldığında selü-litten kurtulmada en etkili etkenleri içerdiği görülür. Sadece bununla kalmaz, genel sağlığa olan katkıları da gerçekten inanılmazdır. Her gün goji meyvesi tüketilen köylerde yüz yaşına kadar yaşamanın anormal bir durum olmadığı kayıtlara geçmiştir. Antioksidan faydaları bakımından portakala kıyasla neredeyse beş yüz kat fazla C vitamini, havuca kıyasla ons (önce) başına neredey*se beş yüz kat fazla beta karoten içerdiği tespit edilmiştir. On sekiz tür amino asit, yirmi bir eser minerali ve Bl, B2 ve B6 vitaminleri içe*rir. Goji meyvesi ayrıca linoleik asit (önemli temel yağ asitlerinden biri) ve beta-sisterol (anti enflamatuvar) bakımından zengindir. Ay*nı zamanda lezzetlidir. Tatlı ve meyveli içecek karışımlarına karıştır*manızı; salata, yağsız yoğurt, soya yoğurdu ve tam buğday gevreği üzerine serpiştirmenizi veya meyveyi tek başına yemenizi öneririm.

Enflamasyon

Serbest radikal hasarı selülite yol açan doku yıkımındaki öncelikli kuvvetlerdendir ancak tek başına değildir. Diğer bir doğal yaşlanma faktörü ile birlikte çalışır – enflamasyon.

Enflamasyon vücudunuzun hasarı onardığının bir göstergesidir. Enflamasyonu tetikleyen hasar radikal oluşumuna neden olan hasarla ay*nıdır. Aslında serbest radikal oksidasyonu da tek başına bir enflamas*yon tetikçisidir. Yaralanma, enfeksiyon ya da güneş yanığından sonra etki bölgesi kızarır ve şişer. Ayrıca dokunulduğunda sıcaklık hissedilebilir. Bunun nedeni vücudunuzun damarlarını genişleterek etkile*nen bölgeye özel anti enflamatuvar besinleri göndermesidir. Burada problem, uzun bir zaman boyunca sürekli böyle yüksek bir alarm halinde kalmanın vücutta yıkıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Enf-lamasyona karşı vücudun salgıladığı maddelerin çoğu serbest radikal hasarına ve korumaya çalıştığı hücre duvarlarının yapısının bozulma*sına neden olur. Bu durumda enflamasyonun vücudunuza fayda sağ*layacağı yerde zarar vermesine engel olmak için hem yüzeysel hem de dahili olarak yatıştırıcı anti enflamatuvar malzemeler kullanmanız önemlidir.

Neyse ki, anti enflamatuvarlar birçok yemek ve gıda takviyesinde bol*ca bulunur. Aslında antioksidanlar da anti enflamatuvar olarak sayı*labilir çünkü enflamasyona yol açan serbest radikal hasarını önler. Enflamasyon hem içerde hem de cilt yüzeyinde oluşabilir. Yatıştırıcı yüzeysel tedavilerle enflamasyonu azaltmak önemlidir ancak vücu*dun içerisinde özellikle de dermiste meydana gelen enflamasyonu ön*lemek için ağız yoluyla gıda takviyeleri almak gerekir.

Yüzeysel ve ağızdan alınan anti enflamatuvarlar

Arnika (öküzgözü) Aloe vera Allantoin Chamomile Çinko

Stratum Corneum (Boynuzsu Katman): Vücut Zırhınızı Güçlendirmek

Vücudunuzu selülite yol açan ve çatlaklara kapıyı aralayan hasardan korumanın son metodu dış etkenlere karşı ilk savunma hattınızı ko*ruma altına almaktır. Stratum corneumun epidermisteki ölü ve öl*mekte olan hücrelerde meydana gelen en dış katman olduğunu hatır*larsınız. Sadece 0.015 mm kalınlığında olmasına rağmen cilde girme*ye çabalayan toksik maddelere ve dışarı çıkmaya çalışan su ve besin*lere karşı temel bariyerimizdir. Ayrıca güneşten gelen zararlı UV ışınlarına karşı doğal savunma oluşturur. Bildiğiniz gibi cildimizdeki önemli bileşenleri kaybettiğimizde, serbest radikal veya enflamasyona neden olan hasara izin verdiğimizde dokularımız zayıflar selülite ortam hazırlar. Hasarı dışarıda suyu içeride tutmak istiyorsak stratum corneumun güçlü ve canlı olması gerekir.

Stratum corneum tuğla bir duvar gibidir. Ölü ve ölmekte olan hüc*reler tuğla, yerlerinde durmalarım sağlayan lipit katmanı ise harç gi*bi düşünülebilir. Bu katmandaki hücreler yaşlandıkça (ve buna bağ*lı olarak kurudukça) cilt bariyer fonksiyonunu kaybeder. Vücudu*muz bu durumla üstte bulunan ölü hücrelerin yerine geçebilmek için sürekli yukarı kuvvet uygulayan yeni hücreler üreterek başa çı*kar. Bu şekilde stratum corneum hasar ve su kaybına karşı koyarak, bizi korumaya yetecek derecede canlı tutulmuş olur. Ne yazık ki yaşlandıkça hücre yenileme hızımız azalır. Stratum corne*um suyu hiçbir şekilde tutmayan hücrelerle dolar. Yirmi yaşına geldi*ğimizde ve nadiren daha erken cildimize biraz destek vermek gerekli hale gelir.

Soyma (exfoliation): Daha Genç Bir Sizi Ortaya Çıkarmak

Bu önemli bariyeri güçlendirmenin en iyi yolu soyma işlemidir: Yü*zeyde bulunan ölü ve etkisiz hücreleri ortadan kaldırarak vücudumu*za yemlerini üretmesi için sinyal vermek. Böylece cildimizin yüzeyi genç, nemli ve etkin hücrelerle dolacaktır.

Genç bir hücre ile yaşlı bir hücre arasındaki fark tıpkı taze bir yaprak ile ölü bir yaprak arasındaki farka benzer. Taze yaprağın dış etkiler*den korunmasını sağlayan cilalı gibi pürüzsüz bir yüzeyi vardır. Ka*lın ve güçlüdür. Ölü bir yaprak ise ince ve kırılgandır. Cilalı yüzey kaplamasını kaybetmiştir. Güçlü bir rüzgâr ağaçtan kopmasına ve parçalanmasına neden olabilir. Ölü deri hücreleri için de aynısı geçer*lidir. Zayıf ve kurudur ve artık görevini etkin olarak yerine getireme*mektedir. Genç ve nemli hücreler güçlü ve donanımlı bir bariyer mey*dana getirirler. Parıldayan ve sağlıklı bir cilt için stratum corneumun olabildiğince genç hücrelerle donatılması gerekir. Soyma işlemi uygulanmadığında yaşlı ve ölü hücreler birikerek donuk ve soluk bir cilt rengine neden olur, yüzde kırışıklık ve vücutta selülit gibi kusurları ortaya çıkarır.

İki temel soyma metodu vardır: Kimyasal ve mekanik. Kimyasal soy*ma alfa ve beta hidroksi asitleri gibi maddelerin yüzeysel olarak uy*gulanmasıdır. Bu maddeler stratum corneumdaki deri hücreleri ara*sında girerek en dış katmanı gevşetir ve hücrelerin daha kolay dökül*mesini sağlar. Mekanik soyma; lif gibi sert bir sünger, doğal kıllardan yapılmış fırça ya da jojoba tanesi veya kayısı tohumu gibi hassas aşın*dırıcı maddeler içeren nazik temizleyicilerin kullanımıyla gerçekleşti*rilir.

Her gün ya da her iki günde bir, banyodan önce mekanik soyma uy*gulamak sadece kan akımını hızlandırmak ve cildinizi soymak için değil aynı zamanda banyo veya duştan sonra selülite karşı sürdüğü*nüz her türlü yüzeysel ürünün de daha kolay emilmesini sağlamak için mükemmel bir yoldur.

Alfa ve Beta Hidroksi Asitleri

Favori kimyasal soyucularım hidroksi asit ailesindendir. Bu asitler ço*ğunlukla meyvelerde bulundukları için meyve asitleri olarak da bili*nir. Mesela malik asit elmada, glikolik asit ise şeker kamışında bulu*nur. Kleopatra süt banyosu yapması ile ünlüydü. Kulağa hoş gelmese de sütteki laktik asit cildine canlı ve genç bir parlaklık veriyordu. 1980’lerde hidroksi asitlerin yüzeysel cilt bakımında kullanılması konusunda öncülük ettim. Şimdi ise krem ve temizleyicilerin her türlüsünde oldukça yaygın kullanıldıkları gibi dünya çapında mil*yonlarca kullanıcının cildindeki tazeliği artırmada önemli bir bileşen oldu.

Ciltteki soyma sürecine en büyük katkıda bulunan iki hidroksi asit, glikolik asit ve şahsilik asittir. Yüzdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır. Soyucu etkili bu malzemelerden birini ya da ikisini birden içe*ren krem, temizleyici ve/veya nemlendiricileri kullanmanızı öneri*rim. Ama dikkatli davranın. Herkesin cildi kendi hızıyla yeni hücre üretimi yapar. Ölü hücreleri vücudunuzun yenilerini üretme hızın*dan daha hızlı ortadan kaldırmayın. Bu ürünleri kullanırken herhan*gi bir tahriş veya kızarıklık hissederseniz ya daha az bir miktar kul*lanmaya başlayın ya da kullanım sıklığınızı azaltın. Unutmayın, herkesin cildi farklıdır ve kendine göre farklı tepkiler ve*rir. Sinyalleri izleyin. Cildiniz daha azına ya da çoğuna ihtiyaç duydu*ğunda sizi uyaracaktır. Ayrıca glikolik asit içeren her kremin aynı ol*madığını da belirtmeliyim. Asidin saflığı ve kremin cilde nüfuz etme*sini sağlamak için kullanılan araç ürünün etkinliğinde rol oynar. Bilinen markalar kullanmanızı ya da firmanın ABD farmasötik içerik oranları kullanıp kullanmadığına dikkat etmenizi öneririm. Bu ürün*ler biraz daha pahalı olabilir fakat daha düşük kalitedeki ürünlere gö*re daha etkili ve daha az tahriş edicidir. Kanunlar bu ölçekteki malze*melerin kullanılmasını zorunlu kılmaz ama iyi ürün serileri bu mad*delerin kullanımında ısrarcı davranır.

Vücudunuzu dinleyin. Cildinizi dinleyin.

Soyma kabiliyetlerinin yanı sıra hidroksi asitlerin inanılmaz bir diğer faydası yüzeysel maddelerin emilimlerini ve etkinliklerini artırmala*rıdır. Diğer bir stratum corneum savunması olan nemlendiricileri hid*roksi asitlerle birlikte kullandığınızda, ürün epidermiste daha derin*lere nüfuz edebilir, böylece de nemlendirme ve koruma kabiliyetleri artar.

Kuru Cilt Fırçalama

Selülit ve çatlak problemi olan ciltler için en etkili soyma tedavisi ku*ru cilt fırçalamadır. Bu tekniğin düzenli kullanımı sadece vücutta ölü ve ölmekte olan hücrelerin ortadan kaldırılmasına yaramaz aynı za*manda etkilenen bölgelerdeki kan akımını artırır ve lenf sisteminin bi*riken toksinleri ortadan kaldırma kabiliyetini artırır. Kuru cilt fırçalama düzenli uygulandığında inanılmaz faydaları olan basit bir tekniktir. Etki bölgesine ulaşabilmek için uzun saplı bir fırça gerekir. Ayrıca fırçanın keçi veya domuz tüyü ya da sebze lifleri gibi doğal kıllardan yapılmış olmasına özen göstermelisiniz. Cildinizi günde bir kere tercihen banyodan önce fırçalamanızı öneri*rim. Fırçayı problemli bölgelerin üzerinde kalbe doğru bir ya da iki kere sürtün. Mesela basen ve popoda yukarıya doğru fırçalama yapın. Midede biraz daha nazik şekilde saat yönünde dairesel fırçalama ya*pın. Fırçalama seansınızı takiben yaptığınız duş veya banyonun ar*dından Murad Firm and Tone Serum (Murad Selülit ve Çatlaklara Karşı Onarıcı Serum) gibi nemlendirici, canlandırıcı ve besleyici bir vücut kremi kullanın.

Kuru cilt fırçalama selülit tedavisinde bir üçlü aksiyon metodudur. Önce soyucu etki gösterir, böylece genç sağlıklı cilt hücrelerinin geli*şimi tetiklenir ve yüzeysel selülit tedavi malzemelerinin emilimi soy*manın ardından güçlenir, ikinci olarak damarları canlandırır, bildiği*miz gibi kan dolaşımındaki yetersizlik selülitin ilk belirtilerinden biri*dir. Ve son olarak cilt fırçalama lenf sistemini uyarır. Atıkların ve tok-sik maddelerin vücuttan atılması lenf nodüllerinin görevidir. Yaşlan*dıkça lenf sistemi yavaşlar ve görevim layığıyla yerine getirebilmek için az miktarda da olsa yardıma ihtiyaç duyar. Kuru cilt fırçalama bunun için mükemmel bir yoldur. Duştan önce fırçalama yapıyorsa*nız duşta mekanik ya da kimyasal soyucular kullanmayın çünkü faz*la miktarda soyucu madde cildi tahriş edebilir.

Nemlendiriciler: Suyu Çeken ve Su Kaybını Önleyen Malzemeler

Cildinizde yeterli miktarda nem tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Stratum corneumun temel fonksiyonlarından biri cildinizdeki suyun kaçmasını önlemektir. Bu katman evin çatısına benzer. Dışarıda hava soğuk ise ısıyı artırırız. Peki, çatıda delikler varsa ne olur? Sıcaklık deliklerden dışarı sızar ve içeride olsanız bile soğukta kalmanıza neden olur.

Stratum corneum da benzer şekilde çalışır. Vücudun evin çatısı oldu*ğunu ve kaçma tehlikesi gösteren ısının da cildinizde hayati önem ta*şıyan su olduğunu düşünebilirsiniz.

Gençken bu çatı sıkı ve bozulmamıştır. Doğru besinlerden cildimizdeki suyu tutmaya yetecek kadar tükettiğimizde, stratum corneumumuz suyu yerine hapsedecek güçlü bir bariyer oluşturabilir. Ne yazık ki, yaşlandıkça bariyer etkisi azalır.

Genç ve güçlü olanlara kıyasla ölü ve etkisiz hücreler ile dolmakla kalmaz, aynı zamanda hücreler arasındaki sınırı oluşturan lipit katman da incelir. Bu durum bizi trans-epidermal su kaybı adını verdiği*miz probleme sevk eder. Su, ciltteki dokulardan kaçar ve stratum corneumdan geçerek ortama karışır, tıpkı aktarılmamış bir çatıdan kaçan ısı gibi. Birçok insan selülit ve çatlak oluşumuna zemin hazırlayan nemsiz bir cilde sahiptir. Ve ciltlerindeki sınırlı su rezervi de gözleri*nin önünde dışarı kaçıyordur.

Bu durum nemlendirici kullanmanın neden bu kadar önemli olduğu*nu açıklıyor. İyi bir nemlendirici sadece cildi su ile donatmaz aynı za*manda stratum corneumdaki sınırları güçlendirerek suyun kaçmasını engeller ve cildin selülitten kurtulma kabiliyetini artırır. Stratum corneumun bir arada tutma kabiliyeti iki farklı tür madde sa*yesinde elde edilir. İlk grup hidrofobik yani suyu iten maddelerdir. Bu biraz kafa karıştırabilir. Suyu neden iteriz? Cildimize suyu çekmez miyiz? Evet, çekeriz ama öncelikle kaçmasını engellemeye çalışırız. Bu maddeler dışarı sızmaya çalışan suyu çeker ve dokulara geri hap*seder. Seramid adı verilen lipit sınıfı cildinizdeki hidrofobik madde*lerden biridir.

Stratum corneuma bariyer kabiliyetini veren diğer madde grubu hid-rofilik maddelerdir. Suyu seven bu maddeler ortamdaki suyu çekerek cilde hapseder. Hidrofilik maddelere örnek olarak sodyum PCA ve hyaluronic asit verilebilir. İyi bir nemlendirici stratum corneuma hem biçim verecek hem de güç katacak her iki tür nemlendirici maddeyi ihtiva etmelidir. Kuru ve yıpranmış cilt yüzeyine uygulandığında yıp*ranmış dokuları doldurarak ve güçlendirerek bariyer fonksiyonuna kuvvet katar. Bu yolla trans-epidermal su kaybım engelleyerek ve is*tenmeyen saldırıların cilde girişine ket vurarak, cildin koruyucu kılı*fına destek vermiş olur.

Selülit Diyeti

Programımdaki diyet, kilo vermek ya da kendinizi sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum bırakmakla ilgili değildir. Benim amacım besin bakımından zengin, yedi adet selülit savaşan yiyeceği beslenmenize eklemek. Sağ*lık ve canlılık için Murad Metodu diyetinin modifiye edilmiş hali olan bu diyet de su prensibine dayanır. Burada yapmanızı istediğim şey günlük rutininize sağlıklı ve lezzetli çeşitli yiyecekler eklemeniz ve mümkün olduğu kadar her seferde sağlıksız yiyecekler yerine bunla*rı tercih etmenizdir. Yeme alışkanlıklarınızı sıkı sıkıya kontrol altına almanız ya da zorlu fedakârlıklarda bulunmanıza gerek yok. Sizden istediğim tek şey bu selülit avcılarını beslenmenize olabildiğince kat*maya çalışmanızdır. Bu yiyeceklerden her zaman yeterli miktarda tü*ketmek mümkün olmadığı için bu besinleri ayrıca her gün gıda takvi*yesi olarak da almanız önemlidir.

Bu diyetin amacı kilolardan kurtulmak değildir, ancak kilo sorunu*nuz varsa elbette ki kilo vermek en önemli hedeflerinizdendir. Tavsi*ye ettiğim yiyecekleri beslenmenize eklemek selülit ve çatlaklarınızı hedefleyerek yok edecektir ama sağlıklı bir bünyeye sahip olmadığı*nız takdirde tam olarak işe yaramayacaktır.

Sağlık sağlığı doğurur. Her türlü program şekilsiz ve fazla kilolu bir vücutta normalde çalışması gerektiğinden daha fazla çalışmak zorun*da kalacak ve daha az başarılı olacaktır. Ölçülü tüketildiği takdirde bahsi geçecek olan yiyecekler vücudunuza kendisini kilo almadan onarmak ve sağlığını korumak için gerekli imkânları verecektir. Bu diyeti uygulayan kişiler daha fazla enerjiye kavuştuklarını, daha sey*rek hastalandıklarını ve daha sıkı bir cilde sahip olduklarını belirttiler. Ayrıca, daha düşük bir vücut yağ oranına ve daha yüksek bir metabolizma hızına kavuştular. Bu da rutin hareketlerine ekstra bir aktivite eklemedikleri halde programdan öncesine kıyasla, daha fazla kalori yaktıkları anlamına gelir. Muhtemelen kimseden böyle bir cümle du*yacağınızı tahmin etmemişsinizdir ama selülitlerinizi yiyerek yok edebilirsiniz!

Selülit Durdurucu 1: Lesitin

Lesitin, her selülit tedavi programının önemli bir bileşenidir. Lesitin hücre duvarlarını doldurarak ve yeniden yapılandırarak dokuları onarır, tüm organlarınızın tamamıyla suyla donatılmasına ve en yük*sek seviyede çalışmasına yardımcı olur. Bunun, görünüşe etkisi selü-litin yüzeye çıkamayacağı kadar güçlü olan parlak ve genç bir cilttir.

Lesitinin yiyecek kaynakları

Yumurta
Soyalı ürünler; tofu, soya sütü ve soya peyniri (Bu grup yumurtadan daha iyi bir seçim olabilir, çünkü kolesterolsüzdür. Yumurtadaki ko*lesterol miktarı ile ilgili kaygılanıyorsanız kolesterolsüz toz soya lesi*tin tanecikleri gibi sevdiğiniz yiyecek ve içeceklere ekleyebileceğiniz soyalı lesitin takviyeleri kullanmalısınız. Bir çorba kaşığı soya lesitin granülünde 1725 mg lesitin bulunur.)

Karnabahar
Yer fıstığı ve fıstık ezmesi
Portakal
Patates
Ispanak
Aysberg
Domates

Hücre nemlendirici bu trafodan yeterli miktarda fayda elde ettiğiniz*den emin olmak için her gün lesitin takviyesi (2000 – 4000 mg) alın.

Selülit Durdurucu 2: Glukosamin

Vücudunuz hasara yenik düştüğünde dermis parçalanır. Hasar gör*müş dermis yeterli miktarda su depolayamaz ve kuruyarak parçalan*maya başlar. Bu durumda cildinizde esneklik kaybma, kırışıklığa ve selülite neden olur. Zayıf, hassas bağdoku dermal yağ hücreleri tara*fından istilaya uğrar ve cildinizde çukurlar oluşturur. Ne yazık ki, vü*cudunuz dermisi zarar gördüğü oranda onaracak kadar hızlı yeni bağdoku üretimi için gerekli bileşenleri üretmekte yetersiz kalır. Der*misin onarılması için gerekli malzemelerin yapıtaşını – ve tüm vücut*taki bağdokuları – glukosamin oluşturur. Bu yenileyici cilt güçlendi*riciden yeterli miktarda rezerv elde etmek selülitle savaş planının önemli bir bileşenidir.

Glukosamin yiyeceklerde hazır bulunmaz. (Tabii kabuklu karides yemeyi düşünmüyorsanız) Bu malzemeyi gıda tak*viyesi olarak ya da multi-besleyici formunda bulabilirsiniz. Her gün 1200 mg glukosamin sülfata ya da glukosamin hidrokrolit (HCL) alın.

Selülit Durdurucu 3: Temel Yağ Asitleri

Vücudun her organı – beyin, kalp, akciğerler, deri, kaslar ve bağlar ve diğerleri – doğru şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar. Hücre*lerde yeterli miktarda su olmadan organlar normal aktivitelerini ger*çekleştiremez birbirleriyle iletişim kuramaz. Bildiğiniz gibi hücre ve bağdokudaki suyun kaybı tüm vücudun sağlığını olumsuz yönde et*kiler. Yaşlandıkça, bağdokumuz ve hücreler su tutma kabiliyetini kaybeder.
Temel Yağ Asitleri ailesi sadece tüm vücuttaki nemsiz kalmış hücre ve dokulara su çekmez aynı zamanda hücre duvarlarını onararak gele*cekteki su kaybını da önler. Temel yağ asitleri, bir bakıma vücudun te*kerleklerini yağlar.

Temel yağ asitlerinin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Aslında temel yağ asitleri ile ilgili kötü olan tek şey vücudun bu asitleri kendi ken*dine üretememesidir. Temel yağ asitlerini meydana getiren maddeleri sağlamak için dış kaynaklara başvurmamız gerekir. Omega-3 yağ asitleri alfa linoleik asit; omega-6 yağ asitleri ise linoleik asit ve gamma linoleik asit içerir. Her gün en az 2,2 – 4,4 g arası li*noleik asit (omega-3 yağ asidi) tüketin. Omega-6 asidi aynı önemi ta-şısa da Amerikalılar’ın beslenme düzenlerinde daha yaygın kullanıl*dıklarından bu maddeleri gıda takviyesi formunda almaya gerek duymayız. Ayrıca, beslenmenize sağlıksız doymuş yağ ve geçiş yağ*ları içeren besinler yerine EFA ve oleik asit (omega-9 yağ asidi) gibi diğer sağlıklı yağları dahil edin.

Zeytinyağı oleik asit bakımından zengindir. Omega-3 yağ asidi bakı*mından en zengin hayvansal kaynak soğuk su balığı ve en zengin bit*kisel kaynak keten tohumudur.

Sağlıksız Yağlar

Tereyağı
Margarin
Kısmen hidrojenize bitkisel yağlar veya hamur işlerine katılan bitkisel
yağlar
Patates ve kızartmalar
Dana ya da domuzda bulunan yağ

EFA’lar ve Diğer Sağlıklı Yağlar

Keten tohumu yağı
Zeytinyağı
Canola (kolza tohumu) yağı
Ceviz yağı
Tohumlar (yeraltı keten tohumu, ayçiçeği tohumu, kenevir tohumu)
Yemişler (çiğ ceviz, badem, kajun, Brezilya fındığı, şamfıstığı)
Soğuk su balıklarından elde edilen yağ
Ton ve somon gibi bazı balıklar yüksek miktarda cıva ve başka toksik maddeler ihtiva eder bu sebeple bu yiyecekleri sıklıkla tüketmemelisiniz. Hamile olan ya da emziren kadınların ton balığı yeme sıklıkla*rını iki hafta veya üç haftada bire düşürmeleri gerekir. Bu mükemmel besini elde etmenin en hızlı ve güvenilir yolu EFA gıda takviyeleridir. Genel bir kural olarak, bazı balıkları her gün tüketmek güvenlidir an*cak bazıları sorun yaratabilir. Akşam yemekte ne yiyeceğinize karar vermek için bu kitabı bir kılavuz gibi kullanın.

Selülit Durdurucu: Amino Asitler

Muhtemelen “protein” sözcüğüne “amino asit” teriminden daha alış*kınsınız. Protein vücudumuzun hasarlı dokularını onarmak ve gün*lük aktivitelerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu yirmi amino asitten oluşur. Protein yönünden zengin yiyecekler tükettiğimizde vücudumuz bu proteinleri parçalayarak birbirinden farklı amino asit*lere dönüştürür. Amino asitlerin önemli olmalarını sağlayan sayısız sebeplerden biri vücuttaki bağdokuda bulunan kolajen ve elastinlerin üretimi açısından hayati önem taşımalarıdır.

Tüm amino asitler önemlidir ama sadece dokuz tanesi “temel amino asitler” olarak adlandırılır. İşlevlerimizi tamamen yerine getirebilmek için yirmisine de ihtiyaç duyduğumuz halde vücudumuz bu dokuz amino asidi kendi basma üretemez. Bunları yiyeceklerle temin etme*miz gerekir.

Temel Amino Asitler Histidin

Isolösin
Lösin
Lizin
Metionin
Fenilalanin
Treonin
Triptofan
Valin

Diğer Amino Asitler

Alanin
Arginin
Asparajin
Aspartik asit
Sistein
Glutamik asit
Glutamin
Glisin
Prolin
Serin
Tirozin

Et, tavuk, balık, peynir, süt, yumurta ve soyada dokuz temel amino asidin hepsinden yeterli miktarlarda bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler, yemişler ve buğdayda da protein bulunur. Çeşitli proteinlerle zenginleştirilmiş dengeli bir beslenme ile vücudunuzun ihtiyacı olan dokuz amino asidin hepsini almış olursunuz. (Vejetaryenler günlük beslen*melerine, bir silme çorba kaşığı soya protein tozu ekleyebilirler. Bu to*zu mısır gevreği, yağsız yoğurda ekleyebilir ya da yemek pişirirken kullanabilirler.) Kadınlar için günlük tavsiye edilen ortalama protein miktarı 50 gramdır.

Selülit Durdurucu: Antioksidanlar

Antioksidanlar olmadan vücudumuz hastalıklar ve yaşlılık karşısında zamanından önce yenik düşer. Serbest radikal hasarının dokularımızı harap etmesini engellemenin tek yolu vücuda yeterli miktarda antioksidanı sağlamaktır. Birçok antioksidan hasarı önlemek konusunda o kadar etkilidir ki, kanseri önlemekte dahi kullanılır. Ciltteki birçok fonksiyonlarının yanı sıra dermis ve epidermisin zayıflamasına neden olarak selülite yol açan hasarı önleme yeteneğine sahiptir. Beslenme*nize yeteri kadar antioksidan ekleyerek dokularınızın parçalanmasını ve gelecekte şişkinlik ve çukura dönüşmelerini engelleyebilirsiniz. A, C ve E vitaminleri gibi bazı antioksidanların günlük kullanım do*zu tavsiyeleri bulunurken bazılarının tavsiye edilen miktarları belir*sizdir. Bu beslenme kürünü uygularken tükettiğiniz antioksidan mi*ligramlarını hesaplamayın.
Yaşlanmayı geciktirici bu önemli maddeleri olabildiğince çok tüket*meye bakın.

En iyi antioksidan kaynakları bitkilerdir. Orman meyveleri ve tu*runçgiller en zengin kaynaklardır, yine tüm sebze ve meyveler iyi bi*rer antioksidan kaynağıdır. Ancak yiyeceğin rengi koyulaşıp parlaklaştıkça içerisindeki vitaminler de o kadar yoğun olur. Yabanmersini buna en iyi örnektir. Koyu mavi rengi güçlü serbest radikal savaş*çısı flavonoid bakımından yüksek yoğunluğa sahip olduğunu işaret eder. Bir dahaki sefere reyonların önünden geçerken gözünüze ilk çarpanlara bir bakın. Muhtemelen en faydalı olanlarına bakıyor ola*caksınız. En parlak ve en enfes meyveyi alın, vücudunuz size teşek*kür edecektir.

Başka bir antioksidan önerisi de bu yiyecekleri fazla pişirmemektir. Ne kadar çok ısıya maruz bırakılırsa o kadar çok vitamin ve su kay*bına uğrayacaktır. Çoğu zaman çiğ sebze ve meyveler antioksidan yoğunluğu bakımından en zengin yiyeceklerdir. Ayrıca olabildiğin*ce taze yiyecek tüketin. Dalından koparıldıktan sonra ne kadar süre geçerse içeriğindeki antioksidanlar o kadar etkilerini kaybedecektir.

Polifenoller

Antioksidanlar arasındaki favorim polifenol ailesidir. Polifenoller, çay, kara üzüm, kırmızı şarap ve birçok başka yiyecekte yüksek yo*ğunlukta bulunan; kanseri önlemede, kalp rahatsızlıkları ve cilt sağlı*ğı için önem teşkil eden bitkisel kimyasallardır. En güçlü polifenol ellagic asittir. En yüksek oranlarda böğürtlen, çilek ve elbette narda bu*lunur.

Polifenol Besin Kaynakları

Yemişler
Buğday gevrekleri
Koyu renkli meyveler, sebzeler ve dutlar
Soya fasulyesi
Çay (özellikle yeşil çay)
Kara üzüm
Kırmızı şarap
Soğan
Turunçgiller
Nar
Goji meyvesi

A Vitamini

A vitamini vücut dokularının onarılmasına büyük katkıları olan ve görme kabiliyeti ile cilt sağlığını artıran güçlü bir antioksidandır.

A Vitamini Kaynakları

Karaciğer
Taze patates
Havuç
Goji meyvesi
Mango
Yumurta
Süt

C Vitamini

Turunçgiller ve goji meyveleri en iyi C vitamini kaynaklarıdır. Nere*deyse tüm meyve ve sebzeler bu etkili antioksidanı ihtiva eder.

Diğer C Vitamini Kaynakları

Kivi Mango Papaya Frenk üzümü

E Vitamini

E vitamini yağda çözünebilen çok etkin bir antioksidandır. Bunun an*lamı hücre duvarlarınızda saklanarak ani serbest radikal saldırılarına karşı koruma sağlayabildiğidir. Bitkisel yağlar, badem, buğday tohu*mu ve koyu yeşil yapraklı sebzeler en iyi E vitamini kaynaklarından-dır. E vitamininin önerilen günlük miktarı 15 mg veya 22 ünitedir.

Diğer İyileştirici Antioksidanlar

Sayısız antioksidan çeşidi vardır. Olabildiğince sık antioksidan bakı*mından zengin yiyecekler tüketmenin yanı sıra bu besinlerin tümünü ya da çoğunu ihtiva eden gıda takviyelerini günlük olarak kullanın.

Gıda Takviyelerinde Aranması Gereken Antioksidanlar

A, C, E Vitaminleri

Turunçgil biyo-flavonoidler
Yeşil çay özü
Üzüm çekirdeği özü
Nar özü
Goji meyve özü
Poria coco
Devedikeni
N-asetil Sistein
Biberiye yaprak özü
Evelik otu kökü
Quercetin
Zerdeçal
Gingko biloba
Selenyum
Coenzyme Q10

Selülit Durdurucu 6: Anti enflamatuvarlar

Selülitleri azaltmaktaki bir sonraki adım çok basit. Anti enflamatuvar diyeti antioksidan bakımından zengin, koyu renkli sebze ve meyveler ile çok çeşitli sağlıklı protein sağlayan omega-3 ve omega-6 yağ asit*lerinden meydana gelir. Dokularınızı düzeltmeye ve basenlerinizi pü-rüzsüzleştirmeye giden yolun bu kadar lezzetli olabileceği kimin ak*lına gelirdi?

Genel bir anti enflamatuvar diyeti, enflamasyondan oluşan zararları önlemek için fazlasıyla ideal olsa da, bunu sağlayabilecek belirli yiye*cek maddeleri az sayıda bulunmaktadır.

Alfa Linoleik Asit

Alfa Linoleik Asit (ALA) sebze, fasulye, meyvede ve keten tohumu ya*ğı, canola (kolza tohumu), buğday tohumu ve ceviz yağında (çiğ ceviz de dahil) sıkıştırılmış miktarlarda olmak üzere birçok yiyecekte bulu*nur. Yağ asitleri omega-3 ailesinde bulunurlar bu sebeple balık yağları ALA anti enflamatuvar yağı olarak gruba dahil edilmektedir.

ALA Kaynakları

Kıvırcık salata
Brokoli
Ispanak
Mavi, benekli ve lima fasulyesi
Bezelye ve tane bezelye

Gamma Linoleik Asit

Gamma linoleik asit (GLA) diğer bir enflamasyon azaltıcı besindir. Hodan yağı, çuha çiçeği yağı, Frenk üzümü yağı ve kenevir yağı gibi daha nadir bulunan yağlarda mevcuttur.

Mümkün olan her koşulda enflamasyonu tetikleyen yiyeceklerin yeri*ne yumuşatıcı anti enflamatuvarları tüketmelisiniz.

Gereken Gıdalar

Vücudunuzdaki her hücre doğru çalışmak için sodyuma ihtiyaç du*yar. Kalp kaslarınız da dahil olmak üzere kas ve sinirlerin düzgün ça*lışması için önemlidir. Sodyumla ilgili sorun gereğinden fazla tüketilmesidir. Vücut her zaman belirli bir sodyum ve su dengesine ihtiyaç duyar, ekstra tuz ekstra suyu gerektirir; bu durum da suyun tutulma*sına yol açar. Tuz ve biber kullanmak yerine yiyeceklerinizi fesleğen, kekik, biberiye, sarımsak ve zencefil ile tatlandırmayı deneyin.
Bu kolay beslenme değişikliklerine ek olarak aşağıda listelenmiş diğer anti enflamatuvarları içeren günlük gıda takviyeleri kullanmanızı öneririm:

Arnika (öküzgözü)
Papatya
Temel Yağ Asitleri
Meyankökü özü
E Vitamini
Çinko

Selülit Durdurucu 7: B Vitamini ve Eser Mineraller

Bahsetmiş olduğum besinler selüliti sınırda tutmaya yarayacak paha*lı olmayan araçlardır. Ancak vücudunuz, bu besinleri daha yumuşak bir cilt ve daha sıkı bir bağdoku için işleme sokmadığı sürece işe ya*ramaz. Bu görevi yerine getirecek besinler B vitamini kompleksleri ve eser minerallerdir.

B Vitaminleri

Sekiz B vitamini vardır. B vitamini ihtiyacımızın çoğu bira mayası (gı*da mayası), buğday tohumu, tahıl, fasulye, koyu yeşil yapraklı sebze*ler, az yağlı ya da yağsız süt ürünleri, balık, yumurta ve kümes hay*vanlarından karşılanabilir

Murad Gıda Piramidi, Selülit Tedavi Yöntemleri

1990’larm başlarında ABD Tarım Bakanlığı uzun süredir referans olarak alınan dört gıda grubunu (et, süt ürünleri, baklagiller, meyve ve sebzeler) revize ederek daha dengeli ve sağlıklı bir gıda piramidi oluşturdu. Ben de piramidi selülitleri yok etme ve gençliği geri ka*zandırma yönünde değiştirdim. Piramidim genel olarak pürüzsüz, çukursuz basenler, daha iyi bir nemlendirme sistemi, sıkı ve genç dokular ve tüm vücutta genel bir sağlık durumu sağlamak için ye*meniz gerekenler ve benzer miktarlar hakkında bilgi verecek. Piramit su prensibine dayanıyor.

Geleneksel gıda piramidinden farklı olarak benim piramidimde pro*tein grubunda kırmızı et, yüksek doymuş yağlı etler ve tam yağlı süt ürünleri; baklagiller grubunda karbonhidratlar veya yüksek kalorili rafine şekerler ya da sağlıksız yağ-sıvıyağlara yer verilmemiştir. Asla hamburger, Camembert peyniri ya da çikolata yiyemeyeceğini*zi söylemiyorum. Ancak yapabildiğiniz oranda sağlıklı selülitle sa*vaşan alternatifleri tercih etmenizi öneriyorum. Piramide ne kadar uygun beslenirseniz o kadar başarılı olursunuz.

Meyveler ve Sebzeler

Piramidin tabanını – beslenmenizin temeli – meyveler ve sebzeler oluşturur. Bu yiyeceklerden diğer tüm yiyeceklere oranla daha fazla tüketmelisiniz: Günde 3 veya daha fazla porsiyon meyve ve 4 veya daha fazla porsiyon sebze. Bu yiyecekler vücudunuzun ihtiyaç duy*duğu antioksidanlar bakımından zengindir.
Ayrıca vücudunuzun karbonhidratları, yağları ve proteinleri kulla*nılır hale getirmek için işleme tabi tutan ve DNA ve yeni hücreleri birleştiren eser mineralleri ve B vitaminlerinin çoğunu içerir. Meyve ve sebzeleri mümkün olduğunca çiğ tüketin. Sebzeleri pişirecekseniz besin değerlerini korumak için buharda pişirin ya da az miktar*da haşlayın. Mikrodalga fırın kullanmayın, besin değerinin yüzde 90’ınm kaybolmasına neden olur. Meyve ve sebzeler ayrıca vücudu*nuz için en iyi su kaynaklarındandır.

Tahıllar

Bir sonraki adım pirinç, makarna ve hububatlardan oluşur. Bu yiye*cekler vücudunuzun beslenmenizde aldığı karbonhidrat, yağ ve pro*tein gibi besinleri kullanılır hale getirmesini sağlayan önemli vitamin ve mineraller içerir. Günde 4-8 porsiyon tahıl tüketmeniz gerekir. Beyaz pirinç yerine esmer pirinci, diğer seçenekler yerine tam buğday makarnası be tam buğday ekmeklerini tercih edin.

Protein

Protein bakımından zengin yiyecekler – omega-3 yönünden zengin balık, tavuğun beyaz eti, yumurta, soyalı yiyecekler, yağsız ya da az yağlı süt ürünleri ve fasulye – amino asitlerin büyük kısmı için kay*nak oluşturur. Vücudunuza; dermisi ve damarları sıkı, güçlü ve pü*rüzsüz tutmaya yarayacak kolajen ve elastin yapabilmesi için gerekli hammaddeleri sağlar. Günde 4-6 porsiyon tüketin.

Yağlar

Herkes beslenmede yağa ihtiyaç duyar, ama normalde tüketilen kada*rı ya da normalde tüketilen türüne değil. Kendinizi günde 3-4 porsi*yonla sınırlı tutun. “Sağlıklı” yağlar omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri, ketentohumu yağı, sızma zeytinyağı, canola yağı, doğal yemiş yağları ve fındık yağı gibi doymamış yağlardır.
Bu “iyi” yağlar vücudunuzu nemli, donanımlı, genç ve sağlıklı tutar.

Gıda takviyeleri

Piramidin en üstünde gıda takviyeleri bulunur. Bunlar vücudun pü*rüzsüz bir cilde sahip olabilmesi için gerekli saf besinlerden oluşur. Genelde beslenme ile antioksidan, anti enflamatuvar, glukosamin, le-sitin, temel yağ asitleri, B vitaminleri ve eser minerallerini yeterli dü*zeyde alamayız. Her gün selülit savaşçıları içeren gıda takviyesi al*mak cildinizdeki kusurlardan kurtulmanın en önemli adımını oluştu*rur.

Selüliti Azaltıcılar: Gerçekten Fark Yaratan İçerikler

Selülit Çözümü ve Beslenme

Marketlerde selülit için birçok çözüm ve ürün içeriklerinde fazla sayı*da aktif madde vardır. Bu durum kalabalık içerisinde kaybolmanıza neden olabilir. Sürekli insanların yeni sihirli içeriklerden oluşan mu*cize kremlerini satmaya çalıştıklarını duyarsınız. Neyin işe yarayaca*ğını ve neyin yaramayacağını nasıl bileceksiniz? Gerçekten bu malze*melerin selülitlerinize nasıl bir fayda sağladığını, tabi-i eğer sağlıyorsa, öğrenmenin bir yolu var mıdır? Birçok selülit tedavi seçeneğini problem çözme kabiliyetleri bakımın*dan inceledim, içerikleri bileşenlerine ayrıştırarak bu ürünlerin selüli-tinize ne şekilde yöneldiklerini ve ne kadar etkili olabileceklerini araş*tırdım.
Ancak şimdiye kadar yok denecek kadar az ürün yüzeysel uygulama*dan ileri gitmeyi başarabilmiş ve selülit tedavisinde tek başına etkili olabilmiştir. Vitamin, bitkisel özler, mineral ve antioksidanlar içeren birçok krem alabilirsiniz. İyi olanlar cildi yumuşatır, pürüzsüz, sağlık*lı bir hale getirir ve kendini onarabilmesini sağlar. Daha iyi olanlar antioksidan, anti enflamatuvar ve kan dolaşımını hızlandıran maddeler içerir.

Selülit sorunu olan bölgeler nemsiz kalma eğilimi içindedir, hasar görmüştür ve nemlendirme, koruma ve hızlanmış kan dolaşımının sağlayacağı fazladan faydaya şiddetle ihtiyaç duyar. Etkilenen bölge*nin nemi artırılarak, selülitin görünürlüğü geçici olarak azaltılabilir. Selülite baktığınızda sadece çukurlaşmalar görmezsiniz. Ayrıca selülite eşlik eden hasarlı ve kuru bir cilt görürsünüz ve bu durum koşul*ları daha da kötüleştirir. Bu kuruluk ve hasarı tedavi edebilirseniz se*lülitin görünümü en aza inecektir. Ancak hasarın kendisi ve ciltteki kaygan yağ hücreleri kısmen tedavi edilmiş olacaktır. Bildiğiniz gibi selüliti ve çatlakları tam olarak ele alabilmek için kusurları hem içeriden hem de dışarıdan tedavi etmek gerekir.

Sıklıkla yüzeye uygulanan kremler birkaç hafta ya da aylık kullanı*mın sonunda atık suyun depolandığı etki bölgesini nemsiz bırakırlar. Bu durum kısa bir süreliğine basenlerdeki selülit odacıklarma etki eder ve bölgeyi küçültür. Bu sebeple kusurda bir iyileşme olduğunu sanırız. Herhangi bir selülit ürününün “Ürünümüz basen çapınızı tam olarak 2,54 cm düşürerek selülitlerinize çözüm bulacak” diye sa*tıldığına rastladınız mı? Bildiğiniz gibi vücut kütlenizin var olan selü*litlerinize herhangi bir etkisi yoktur. Gerçekte atık su miktarını düşür*mek tedavi edilen bölgenin boyutunu değiştirip; gelecekte meydana gelecek hasarları ve çukurlaşmaların artmasını önleyebilir ancak selü-liti tedavi ederek tersine çeviremez. Ayrıca boyut olarak küçülmüş selülitli bölgeler su içildiği anda tekrar büyüyecektir. Yüzeye uygulanan selülit kremleri oldukça faydalıdır ama tek başına kullanıldıklarında yeterli etkiyi gösteremez. Kremler hasarın çoğunun meydana geldiği dermise kadar nüfuz edemez. Kremler ve losyonlar sadece cildin en üst tabakası olan epidermise ulaşabilir. Selülit tedavi*lerinin çoğu selülitin dış görünümünü tedavi etmeyi hedeflediği için başarısız olur. Hasarla tamamen hasarın bulunduğu yerde savaşamazlar.

Artık yüzeydeki çukurlaşmanın gerçek sebebini bildiğinize göre çu*kurları ve şişkinlikleri yüzeysel olan tedavilerle değil daha derine iş*leyen tedavilerle yok etmek gerektiğini görüyorsunuzdur. Zamanı tersine çevirebilmek ve hasarı geri alabilmek için cildin en de*rin yerlerine ulaşmanız gerekir. Dâhili kullanılan ürünler ve teknoloji tüm değişime katkıda bulunur. Basit yüzey kremlerinden öteye gide*rek bilim ve doğanın tüm cephaneliğini selülit ve çatlakları vurmakta kullanmanızı öneriyorum.

Teknosötik kavramım etkili yüzey ürünleri, görünür sonuçlar elde et*meye yarayan teknolojik olarak gelişmiş tedavi ve formüllerin karışı*mından ibarettir. Ayrıca buna gıda takviyeleri ve hasarı onarmaya ya*rayan temel besinlerden oluşan bir beslenme programı da eklenir. Bu tam kapsamlı yaklaşım selülit ve çatlakları onarıp, tedavi etmenin tek etkili metodudur.

Selülit ve çatlakların etkili şekilde onarılması için dokuz gidiş yolu vardır. Bu bölümde bu metotların hepsine ışık tutacağım ve çeşitli se*lülit ürünlerinde bunların hangisinin kullanıldığını tanımlayacağım. Bazıları selülite sadece bir gidiş yolundan saldırırken bazıları dokuz yolu birden kullanır. Unutmayın bu metotlar birbirleri ile birlikte ha*reket eder. Bunların ne kadarım kullanırsanız selüliti azaltmak, önle*mek ve hatta yok etmekte o kadar çok yol kat etmiş olursunuz.

Selüliti Tedavi Etmenin Dokuz Yolu

1. Damarları güçlendirmek / kan dolaşımını hızlandırmak
2. Bağdoku üretimini desteklemek
3. Kolajen ve elastin üretimini tetiklemek
4. Suyu hücrelere çekmek
5. Hücre zarını onarmak
6. Atık suyu azaltmak
7. Serbest radikal hasarına engel olmak
8. Enflamasyonu azaltmak
9. Cilt soyma uygulamasını desteklemek
Bu dokuz amaca ulaştırmayan maddeler selülitlerinize gerçekçi bir bi*çimde yardımcı olamaz.

Selülite Yöneltilemeyen Tedaviler

Marketlerde, var olan hasarı onarmak ve selüliti önlemek için birçok ürün bulunur ve bu ürünler çok iddialı olsa da selülit tedavisinin do*kuz metodundan birini uygulamadıkları için bu ürünlerin selülitler üzerinde bir etkisi olmaz. Satışı yapılan ürünlerin çoğu ya hiç etki göstermez ya da çok az etki gösterir. Zaman ve para harcamadan ön*ce bilgi edinmek her zaman faydalıdır. Aşağıda selüliti tedavi etme*nin dokuz yolunu uygulamadıkları için aradığınız faydaları size sağ*layamayacak olan birçok popüler ürün ve tedavi ile ilgili açıklamalar bulacaksınız.

Anti -Selülit Kıyafeti

Anti selülit baskı çorabı gibi ürünler giyildiklerinde mikro masaj uy*gulamak üzere tasarlanmıştır. Basen korseli külotlu çorap gibi diğer bir türünün mide, kalça ve üst basene destek vererek selülit görünü*münü azalttığı söyleniyor. En yeni ürünlerden biri ise içerisine mik*ro kapsüller haline getirilmiş greyfurt özü enjekte edilen külotlu ço*raptır. Bazı ürünlerde protez üst beden ile vücut hatlarını iyileştir*menin, karnı düzleştirmenin, popoyu yukarı kaldırarak şekil ve dol*gunluk vermenin mümkün olduğu söyleniyor. Bu ürünler selüliti tedavi ettiklerini iddia etseler de basınç etkisi do*laşımı azaltarak tahrişe neden olduğu için durumu kötüleştirir. Bu ürünlerden sadece bir tanesi patentli kıvrık ve katmanlı tabanıy*la vücudu uzatarak, dik duruşu destekliyor ve çalışmayan kas grup*larını çalıştırıyor. Bu çoraplar, selülit ve varis damarlarını azalttıkla*rı iddiasıyla müşteri topluyor. Ne yazık ki duruş görüntüsü üzerin*de olumlu etkileri olmasına rağmen bu ürünlerin de selüliti onarma*ları mümkün değil.

Selülit Gerdirme

Vücut gerdirme işlemleri çok ciddi kilo vermiş ve fazladan deri küt*leleri geride kalmış kadınlarda uygulanır. Sıkı ve diri vücut hatları*na sahip olmanın en fazla cerrahi müdahale içeren metotlarındandır. Kendinize aynada çıplakken baktığınızda kalçalarınızdaki sarkmış deriyi üst bacaklarınızı ve karnınızı esnetmek için çekebiliyorsanız vücudunuza yeni bir şekil verebilirsiniz demektir. Vücut gerdirme işlemleri de tamamen aynı şeyi yapar. Alt vücut gerdirme basen, po*po, karın, bel ve kalçaları hedefler. Ancak vücut gerdirme cildin do*kusunu ve kalitesini değiştiremez. Cildi gererken selüliti yok etme*yeceklerdir. Bu tür cerrahi müdahalelerin en belirgin sıkıntıları bazı izlerin belirgin olması ve kozmetik cerrahi operasyonlarına göre iyi*leşmenin çok daha uzun sürmesidir.

Selülit Ameliyatı

Selüliti azaltmaya yönelik cerrahi müdahalelerin birçok probleminden biri dermise hasar vermesidir. Tek etkili yaklaşım etkiyi tersine çevir*mektir – dermis ve damarları daha güçlü ve sağlıklı hale getirmek.

Detox Diyeti

Genelde selülitten kurtulabilmek için selülite neden olan toksinlerden kurtulmaya yönelik özel bir diyete girdiğinizi söylersiniz. Toksin, vü*cutta hasar verici ve tahriş edici etkiler yaratarak sağlığı azaltan ve or*ganların işleyişine olumsuz etki eden maddeler olarak tanımlanabilir. Homeostaz (denge) tüm vücut fonksiyonları dengede olduğunda meydana gelir. Bu denge kullanabileceğimizden ve harcayabileceği*mizden fazlasını aldığımızda bozulur. Vücudumuz iyi çalışıyorsa her gün maruz kaldığımız toksinlerle onları etkisiz hale getirerek, dönüş*türerek ve yok ederek başa çıkabilir. Mesela antioksidan birçok besin serbest radikal moleküllerini etkisiz hale getirir. Karaciğer birçok tok-sik maddenin zararsız elemanlara dönüşmesini sağlarken, kan atıkla*rı böbreklere taşır; ayrıca karaciğer atıkları safra kesesi aracılığı ile ba*ğırsaklara iletir ve oradan atılmalarını sağlar. En iyi yaklaşım baştan gıda takviyeleri ve yaşam şekli seçiminizle sağlıklı, temiz ve saf besin*lerle beslenerek toksinleri vücuda hiç sokmamaktır.

Lazer Lipoliz

Lazer lipoliz İtalya’da geliştirilmiş yeni sayılabilecek bir tekniktir. En*jeksiyonlarla uygulanır, fiber optik bir lazerin vücuttaki yağları hedef alarak çok küçük zerreler halinde vücuda zerk edilmesiyle yapılır. Yaklaşık 500 gram yağ genelde emilerek vücut tarafından doğal ola*rak atılır.

Lazer lipolizi yüksek volümlü uygulamalar için tasarlanmadığı halde çok yüksek oranlarda yağ sıvılaştırılarak emilmektedir. Liposuction’da da olduğu gibi bu metot da sadece yağ hücrelerini hedef alır selülitleri değil.

Liposuction

Liposuction vücudunuzun doğal hatlarını değiştirip güzelleştirebilirken selülitten şikâyetçi olduğu için yağlarını aldırmaya karar vererek liposuction yaptıran bir kadın sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır çünkü selülitlerinden kurtulamaz. Liposuction diyete ve egzersize karşı dirençli bölgesel yağları yok etmeyi başarırken selüli-te neden olan dermal yağlara karşı etkisizdir. Aslında bazı durumlar*da çukurlaşmaları olumsuz yönde etkilediği de söylenebilir.

Bağdoku Üretimini Desteklemek

Selülit tedavisine ikinci yaklaşım vücudunuzdaki bağdokunun yapı maddesinin (GAG’ler) üretimini tetiklemektir. Yapı maddesini mey*dana getiren ve koruyan önemli besinlerden oluşmuş tam bir kaynak, sıkı ve korunaklı bir bağdokuya sahip olmanızı sağlar. Güçlü bir der*mise sahip olmak selülitleri ve çatlakları önlemek ve onarmakta çok önemlidir. 1. bölümden hatırlayacağınız gibi selülitin yüzeye çıkması*na, şişkinlik ve çukur oluşumuna neden olan cildinizdeki güçsüzleş-mis ya da bozulmuş bağdoku yani daha spesifik olarak hasar görmüş dermistir.

Sağlıklı ve güçlü bir bağdokuya sahip olmanın çok önemli bir nedeni daha vardır. Tüm vücudun özellikle de cildin temel su rezervi dermis*tir. Vücuttaki bir organ ne zaman suya ihtiyaç duysa ihtiyacını fazla suyu hapseden dermisten çekebilir. Yeterli miktarda GAG’a sahip güçlü bir dermis, karaciğerinizden cildinize kadar tüm hücreleri ideal su bileşkesi ile donatabilir böylece en üst seviyede çalışmalarını sağ*lar.

Vücudunuzda GAG üretimi için üç dahili malzeme gereklidir. İlki ve en önemlisi GAGTerin yapıtaşı olan glukosamindir. Glukosamini GAGTere dönüştürerek kullanılır hale getiren B vitaminleri ve eser mineralleridir. Vücudunuzun dermisini savunabilmesi için bu besin*lerden yeterli miktarda barındırdığınıza emin olun.

Selülit Tedavileri

Aşağıda bahsedilecek olan malzemelerin çoğu temel yağlar ve bitkisel özlerdir. Ayrıca bazı bitkisel ve anti bakteriyel malzemeler hassas cilt tiplerinde reaksiyona yol açabilir. Olumsuz bir tepki verip vermediği*nizi anlamak için ürünü daha geniş bölgelerde kullanmaya başlama*dan önce kolunuzda küçük bir bölgede test edin.

Aloe Vera Bakımı

Aloe Vera suyu ve yağı genelde güneşli iklimlerde yetişen aloe vera bitkisinden elde edilir. Yaprakları yüksek miktarda su depolar. Özle*ri nemlendirme sağlar ve tüm cilt tipleri için yatıştırıcı ve iyileştirici etkiye sahiptir.

Su; katalaz enzimi ve selüloz; kalsiyum, alüminyum, demir, çinko, po*tasyum, magnezyum ve sodyum gibi mineraller ve yirmi amino asitten meydana gelir, iyileştirici ve anti eflamatuvar etkileri ile tanınmıştır. Aloe Vera hem yiyecek olarak hem de yüzeysel uygulamalarda başarı*lı ve güvenilir bir anti enflamatuvar ve nemlendirici olarak kullanılır.

Spa Vücut Tedavileri

Yüz bakımı tedavilerinin vücut için yapılan biçimidir. Birçok seviye*de mükemmel faydalar sağlayabilir. Mesela Kaliforniya’daki Murad Spa Merkezi (tüm dünyadaki birçok başka spa gibi) Sıkı ve Yoğun Tedavimizi önermektedir. Cildin problemli bölgesinde soyma işlemi uygulayarak daha sonra yapılacak sıkılaştırma ve serbest radikalle sa*vaşma amaçlı derinlemesine ve yüksek yoğunluklu C vitamini infüzyonuna hazırlamakla başlar. Prosedür hem rahatlamanızı sağlamak hem de kan akımı ve metabolizmayı hızlandırmak için masaj ile sona erer. Akne, kırışıklık, güneş hasarı ya da selülit ve çatlaklardan kur*tulmak amaçlarından herhangi biri için yapılan her türlü cilt bakım kürünün etkisini artırmanın en ideal yolunun spa tedavileri olduğuna inananlardanım.

Vücut Sargıları

Vücut sargıları terlemeyi tetikleyerek fonksiyon gösterir. Geçici diüretik etkileri vardır, vücutta su kaybı sağlar. Ne yazık ki yağ hücreleri ve bağdoku terlemeden etkilenmez. Sargılar başka seviyelerde de iş*lev gösterir. Vücut, kan dolaşımını artırmak ve vücut hatlarını sıkılaştırmak için genelde yaklaşık bir saat bitki veya yosunlu sargılarla sa*rılır. Isınmanız için kullanılan termal battaniyenin altında göğüs kafe*sinden ayak parmaklarınıza kadar (kollar istisnadır) sarılarak yatma*nın keyfini çıkarırsınız. Daha sonra operatör sizi sargılarınızdan çözer ve son olarak dolaşımı artırmak, tıkanmış dokulara oksijen gönder*mek için masaj uygular. Nemsiz kalmış kişiler için sargılar önerilmez bu sebeple çok miktarda alkol ya da kafein tükettiğinizde dikkat et*meniz gerekir. Vücut sargıları dahili ısıyı artırdıkları için yüksek tan*siyonu olanlar veya hamile bayanlara önerilmez. Yosun, kil ve bitkisel sargılar soyma konusunda etkilidir bu sebeple cildin görünümü ve dokusu üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Kullanılan bitkilere bağlı olarak bitkisel sargılar hareketlendirici ve yu*muşatıcı olabilir. Sargıların diğer bir etkisi terlemeyi artırmak ve geçi*ci olarak atık suyu azaltmak yoluyla diüretik etki yaratmaktır. Ancak normal bir öğünde birkaç bardak su içer içmez su yerine geri konula*caktır.

Vücut sargıları bazı bölgesel ödemlerin yok edilmesinde etkilidir, iyi bir soyma etkisi yaratır, rahatlama sağlar ve minerallerin cilde nüfuzu*nu artırır. Teoride eser mineralleri yüzeye uygulandığında etkili olma*lıdır ancak emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulmaktadır.

Derin Doku Masajı

Derin doku masajı yavaş darbelerle yüzeydeki bağdoku liflerinde mikro yırtılmalar meydana getirmektir. Bu da dokuyu daha uzun ve pürüzsüz hale getirir.

Derin masaj ayrıca bağdokuyu gevşeterek daha rahat hareket etmesi*ni ve alttaki yapılara bağlı kalmamasını sağlar. Lenfatik drenaj ile des*teklenen derin masaj ve yeterli esnetme yüzeydeki bağdoku liflerini daha esnek hale getirir. Aynı zamanda damarların hareketlendirilme*si bölgedeki kan akımını hızlandırarak dokulardaki beslenmeyi artı*racaktır.

Masaj yağ hücrelerini yok etmez ya da azaltmaz. Cildin görünümünü ve durumunu iyileştirebilir, yapışma ve izleri azaltabilir ve besinlerin dokulara ulaşımını artırabilir. Derin masaj çok şiddetli uygulandığın*da damarlara zarar vererek selüliti önlemede gösterdiği faydaları or*tadan kaldırabilir. Selülitli bölgeler zaten hassas olduğu için fazla ba*sınç uygulandığında bunu hissedebilirsiniz. Derin masaj rahatlama sağlar ve doğru uygulandığında damarları harekete geçirerek sertliği azaltabilir.

Mezoterapi Nedir

Mezoterapi tıbbi ya da homeopatik ilaçların ve/veya vitaminlerin dermişin ortasına ya da iyileştirme ya da düzeltme amacı ile vücu*dun belli bir bölgesine mikro enjeksiyonlar halinde verilmesidir. Vi*taminlerden ilaçlara ve anestezi maddelerine kadar birçok madde*nin enjeksiyonu selülitler de dahil olmak üzere birçok hastalık ve ku*sur için uygulanır.

Şu anda bu metodun selülitler için çözüm olduğunu kanıtlayan gü*venilir bir bilimsel çalışma mevcut değildir. Mezoterapi vücudun istenilen bölgesine direkt olarak uygulanabilir. Yüz ila beş yüz farklı derin cilt enjeksiyonu kalça ve basen gibi sorunlu bölgelere uygula*nabilir. Selülit uygulamasında çok az miktarda diüretik aminofilin ve diğer homeopatik ilaçların yanı sıra yağları erittiği iddia edilen izoproterenol kullanılır.

Mezoterapinin sorunu standardizasyonun ve spesifik bir formülün olmamasıdır, içerikteki maddeler tekniğin operatörü tarafından de*ğiştirilebilir ve neyin ne kadar enjekte edildiğine bağlı olarak sonuç değişkenlik gösterir. İhtiyaç duyulan seans sayısı sorunun ciddiyeti ve sorunun nedeni gibi çeşitli etmenlere göre değişkenlik gösterir. Uzun dönem, kronik selülit ve kırışıklıklarda görünür sonuçlar elde edilmesi için en az on beş seans uygulama gerekir.Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: